AOA zatrudni pedagoga

« wróć

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi 

poszukuje osoby na stanowisko PEDAGOGA

 

Zapraszamy osoby, którym nieobojętny jest los zranionych, osieroconych dzieci,

osoby które są ciekawe drugiego człowieka, które lubią pracować w zespole,

które chcą się uczyć i rozwijać, są otwarte, komunikatywne i z poczuciem humoru.

 

Do zakresu zadań pedagoga w Ośrodku Adopcyjnym należy m.in.:

 1. Prowadzenie procedury przysposobienia, w tym dokonywanie diagnoz pedagogicznych dzieci i rodzin.
 2. Przygotowywanie kandydatów zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania.
 3. Udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz u organizatorów pieczy zastępczej.
 4. Wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Dodatkowe informacje: wymiar czasu pracy - 1 etat (40 g.), pół etatu ( 20 g.), czasami praca poza siedzibą Ośrodka, praca w godzinach popołudniowych.

Osobą pracującą w ośrodku adopcyjnym na stanowisku pedagoga może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki;
 • posiada co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

Dodatkowymi atutami będą:

 1. posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych wg. programu PRIDE lub RODZINA.
 2. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych;
 3. umiejętność stosowania pedagogicznych narzędzi diagnostycznych;
 4. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 5. prawo jazdy.

 

Termin składania ofert do: 27 października 2017 r.

Osobiście w siedzibie Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a

Drogą elektroniczną na adres: aoa@csr.org.pl

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zmianami).

Partnerzy