Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty dla kandydatów do przysposobienia  
1. Wniosek - podanie do Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z prośbą o rozpoczęcie procedury adopcyjnej;

2. Odpis zupełny aktu małżeństwa;
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu kandydatów lub oświadczenie przedsiębiorcy;
4. Zaświadczenia lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do adopcji dziecka. W przypadku choroby przewlekłej - zaświadczenie od lekarza specjalisty;
5. Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
6. Własnoręcznie napisane życiorysy kandydatów;
7. Kserokopie dowodów osobistych (oryginały do wglądu);
8. Aktualna fotografia wnioskodawców;
9. Opinia z parafii.


Dokumenty podpisywane w obecności pracownika Ośrodka :
1. Oświadczenie o tym, że nie została kandydatom ograniczona lub zawieszona władza rodzicielska ani, że nie zostali jej pozbawieni;
2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
3. Oświadczenie kandydatów o braku uzależnień i zaburzeń psychicznych;
4. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami prawnymi podawania nieprawdziwych danych.


Partnerzy