O Ośrodku

I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. (Mt 18,5)

  • Historia Ośrodka
  • Podstawy prawne i zadania Ośrodka
  • Pracownicy
  • Nasze publikacje

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny został powołany 2.03.1989 roku

Dekretem Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka (nr 230/90). 

Od 2012 roku Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny jest finansowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego

i prowadzi działalność w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Podstawy prawne działalności Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.)
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka. 

Obecnie w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym pracują:

mgr Magdalena Lesiak - psycholog, dyrektor

mgr Aleksandra Jastrząb - pedagog

mgr Agnieszka Gajek - pedagog

mgr Małgorzata Matysiak - psycholog

mgr Aleksandra Pawłowska - psycholog

oraz 

Małgorzata Wielgus - księgowa

Czasowo nieobecne  - mgr Katarzyna Pustelnik - Beśka i mgr Monika Zyznarska oraz mgr Paulina Kowalska

HISTORYJKI ADOPCYJKI czyli bajki dla naszych dzieci.

 

 

Patronem Ośrodka, a także wszystkich rodzin adopcyjnych i zastępczych, jest Święty Józef

 

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Ci moje adoptowane dzieci ...

Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.


Partnerzy