Środki publiczne

Centrum Służby Rodzinie w chwili obecnej realizuje zadania publiczne z następujących środków publicznych:

Prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

 

Kwota dotacji:                  

201 000 PLN (na 2017 r.)

 

Tryb zlecenia zadania:                         

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania: 

całoroczny (do 31.12.2018)

 

Opis:

W jadłodajni Centrum Służby Rodzinie osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi mogą liczyć na ciepły, bezpłatny posiłek. Korzystają z niego: osoby uzależnione, pijące szkodliwie i członkowie ich rodzin (dorośli i dzieci) oraz osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialno-bytowej. W 2016 r. jadłodajnia wydała 38 170 posiłków.

 

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.

Prowadzenie miejsca bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych i rodzinnych

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa

 

Kwota dotacji:                                      

40 302,00 PLN (na 2017 r.)

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

całoroczny (do 31.12.2017)       

     

Opis:

W jednostce poradnictwa Centrum Służby Rodzinie osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji trudnej lub potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, mogą liczyć na bezpłatną poradę prawnika, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, asystenta rodziców - bez względu na posiadany dochód. W 2015 r. poradnictwo specjalistyczne udzieliło 1667 porad dla 1143 klientów; ponadto, szacuje się, że w 2015 r. udzielono ok. 1700 porad telefonicznych.

 

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

Nazwa zadania:                                                        

Prowadzenie świetlicy środowiskowej.

 

Kwota dotacji:                                      

679 271,37 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.04.2016 - 30.04.2018 

     

Opis:

Celem projektu jest stworzenie opiekuńczo-wychowawczej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-15 lat, zagrożonych ubóstwem oraz ekskluzją społeczną, z terenu dzielnicy Łódź-Górna. Centrum Służby Rodzinie planuje nie tylko utrzymać placówkę przez wymagany czas w i po projekcie, ale chce by na trwałe stała się ona ważnym punktem na mapie rewitalizacji społecznej Łodzi. Centrum ma zamiar prowadzić zajęcia socjalizacyjne w szerokim zakresie: poprzez indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone na świetlicy, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, sportowe oraz prowadzenie kół zainteresowań rozwijających naturalne talenty i predyspozycje dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie.

Prowadzenie Szkoły Rodzicielstwa

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

Scalony program wszechstronnego przygotowania do porodu, karmienia naturalnego, pełnienia ról rodzicielskich – SZKOŁA RODZICIELSTWA

 

Kwota dotacji:                                      

14 500,00 PLN 

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

do 17.12.2017 

     

Opis:

W Szkole Rodzicielstwa Centrum Służby Rodzinie pary/matki spodziewające się narodzin dziecka mają zapewniony w udział w 12 dwugodzinnych sesjach grupowych łączących zajęcia teoretyczne z ćwiczeniami fizycznymi, wg autorskiej koncepcji prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, twórcy polskiego modelu szkół rodzenia. 

 

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.

Wsparcie i poradnictwo dla członków rodzin osób dotkniętych problemem alkoholowym

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

"Jesteśmy dla Ciebie – wsparcie i poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzin osób dotkniętych problemem alkoholowym"

 

Kwota dotacji:                                      

16 800,00 PLN 

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.02.2017 - 31.12.2017

     

Opis:

W ramach projektu członkowie rodzin osób dotkniętych problemem alkoholowym mogą liczyć na poradnictwo psychologiczne, rodzinne i socjalne.

 

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.

Zajęcia sportowe dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Województwo Łódzkie reprezentowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

WŁĄCZ SIĘ DO GRY – aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia sportowe (treningi i liga piłkarska)

 

Kwota dotacji:                  

28 300,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:                         

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania: 

01.06.2017 - 31.10.2017

 

Opis:

Projekt przewiduje przeprowadzenie turnieju piłkarskiego oraz treningów i wakacyjnej ligi dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym ze świetlicy/POW i grup nieformalnych („dzikie drużyny”).

 

 

Projekt dofinansowywany przez Województwo Łódzkie.

 

 

Międzypokoleniowa pracownia plastyczna

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Województwo Łódzkie reprezentowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

Międzypokoleniowa pracownia plastyczna „Młodzi Duchem”

 

Kwota dotacji:                                      

9 810,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.08.2017 - 31.12.2017  

     

Opis:

Projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć plastycznych i instruktażowych dla seniorów oraz zajęć plastycznych współprowadzonych wolontarystycznie przez seniorów biorących udział w realizowanym zadaniu

 

 

Projekt dofinansowywany przez Województwo Łódzkie.

 

 

Poradnictwo psychologiczne dla par

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Nazwa zadania:                                                        

Małżeńskie SOS - pomoc psychologiczna dla par

 

Kwota dotacji:                                      

27 000,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.07.2017 - 31.12.2017

     

Opis:

Projekt przewiduje prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla par.

Projekt dofinansowywany przez Województwo Łódzkie.

 

 

Szkolenie kompetencji rodzicielskich

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Stowarzyszenie Instytut Zachodni / Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

Nazwa zadania:                                                        

Szkoła dla rodziców

 

Kwota dotacji:                                      

5 000,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.08.2017 - 31.10.2017

     

Opis:

Projekt przewiduje przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów dla rodziców z zakresu szkolenia kompetencji rodzicielskich.

 

 

Projekt dofinansowywany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Prowadzenie poradnictwa i grupy wsparcia dla rodziców dzieci cierpiących na depresję

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Stowarzyszenie Instytut Zachodni / Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

Nazwa zadania:                                                        

Antydepresant – wsparcie rodziców dzieci cierpiących na depresję

 

Kwota dotacji:                                      

5 000,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.06.2017 - 31.10.2017

     

Opis:

Projekt przewiduje prowadzenie poradnictwa psychologicznego i grupy wsparcia dla rodziców dzieci cierpiących na depresję.

 

 

Projekt dofinansowywany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zajęcia plastyczne dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź – Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

M. Łodzi artyści – dziecięcy klub plastyczny – edycja druga

 

Kwota dotacji:                  

6 160,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:                         

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania: 

01.09.2017 - 30.12.2017

 

Opis:

Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów plastycznych mających na celu aktywizację społeczną dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym m.in. podopiecznych świetlic środowiskowych i POW.

 

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.


Partnerzy