CSR - „Włącz się do gry"

  • O zadaniu
  • Cel zadania publicznego
  • Rekrutacja
  • Turniej inauguracyjny
  • Liga
  • Kontakt

W ramach zadania publicznego „WŁĄCZ SIĘ DO GRY – aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia sportowe (treningi i liga piłkarska)” dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Centrum Służby Rodzinie zorganizuje turniej piłkarski oraz wakacyjną ligę piłkarską wraz z treningami dla przynajmniej 10 drużyn złożonych z dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Aktywizacją poprzez zajęcia sportowe zostanie objętych min. 10 drużyn (w skład drużyny wejdzie co najmniej 6 os.). Drużynę będzie mogła stworzyć:

- grupa dzieci z placówki wsparcia dziennego (świetlicy środowiskowej) lub POW z terenu m. Łódź, przy założeniu, że placówka chcąca wziąć udział w projekcie złoży formalne zgłoszenie i wyznaczy opiekuna drużyny spośród swoich pracowników,

- grupa dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pod opieką osoby dorosłej, posiadająca pisemne zgody rodziców na udział dzieci w w/w formie aktywizacji

 

Program: zadanie publiczne Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 r

Czas trwania: 01.06.2017-31.10.2017 r.

 

Działania przewidziane w zadaniu publicznym:

- organizacja jednodniowego turnieju inauguracyjnego, będącego jednocześnie II edycją piłkarskiego turnieju świetlic środowiskowych, który oferent organizował w 2016 r. ze środków własnych,

- zajęcia aktywizacyjne (treningi piłkarskie) dla drużyn, które zgłoszą się do ligi „WŁĄCZ SIĘ DO GRY”,

- organizację i przeprowadzenie rozgrywek ligi „WŁĄCZ SIĘ DO GRY” dla drużyn złożonych z dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Planowany harmonogram rozgrywek ligowych zostanie ustalony w porozumieniu z daną drużyną, uwzględniając plany placówek i dzieci (np. wakacyjne wyjazdy). Całość zajęć zostanie zrealizowana pomiędzy czerwcem, a październikiem 2017 r. Rozgrywki i zajęcia będą się odbywać na boisku Orlik przy ulicy Deotymy 1.

Ponadto przewidywana jest organizacja spotkania „Co się zmieniło w moim życiu?” dla wszystkich uczestniczących drużyn wraz z opiekunami.

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia przewidzianych w realizowanym zadaniu publicznym jest całkowicie bezpłatne.

Szczegółowe dokumenty (w tym Regulaminy z trybem i zasadami naboru do realizowanego zadania) i karty zgłoszenia znajdują się w zakładce Rekrutacja

Głównym celem zadania publicznego jest aktywizacja społeczna min. 60 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wezmą udział w projekcie. Aktywizacja nastąpi poprzez udział w zajęciach sportowych (treningach piłkarskich) oraz w lidze piłkarskiej „WŁĄCZ SIĘ DO GRY”.

 

Termin realizacji: 01.06.2017 – 31.10.2017

Wartość realizowanego zadania publicznego: 36 180,00 zł

Kwota dofinansowania: 28 300,00 zł

30.06.2017

 

Informujemy, że w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń nabór do ligi i treningów został przedłużony do dnia 14.07.2017 r.

14.07.2017

 

Informujemy, że w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń nabór do ligi i treningów został przedłużony do dnia 24.07.2017 r.

W dniu 03.06.2017 r. Centrum Służby Rodzinie zorganizowało turniej inauguracyjny w projekcie "Włącz się do gry (...)", będący jednocześnie drugą edycją Łódzkiego Turnieju Świetlic Środowiskowych.

 

Serdecznie dziękujemy Łódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej i Miastu Łódź za objęcie imprezy swoim patronatem, a Gimnazjum nr 44 w Łodzi za udostępnienie obiektów sportowych i terenu szkoły.

Serdecznie dziękujemy także wszystkim uczestniczącym drużynom za wspólną zabawę.

 

Rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat oraz 11-13 lat, a poza świetlicami środowiskowymi do udziału zaproszono również Domy Dziecka oraz "dzikie drużyny", złożone z dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ogólnie w całej imprezie uczestniczyła ponad setka dzieci.

 

W kategorii dzieci młodszych zwyciężył zespół AZS WTF TEAM. Drugie miejsce zajęła drużyna WILKI, a na najniższym stopniu podium stanęły ŚWIETLIKI.

 

W kategorii dzieci starszych zwyciężył zespół  Jordanek, reprezentujący Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 „Ogród Jordanowski”. Drugie miejsce zajęła drużyna Wariackie DD9, a trzecie przypadło zespołowi FC Anielisko.

 

 

Poniżej znajduje się krótka fotorelacja z organizowanego wydarzenia

Pomiędzy 02.08.2017 r. a 30.09.2017 r. Centrum Służby Rodzinie zorganizowało rozgrywki ligowe "Włącz się do gry", w których udział wzięło 10 drużyn złożonych z podopiecznych placówek wsparcia dziennego lub opiekuńczo-wychowawczych albo zgłoszonych przez grupy nieformalne (tzw. "dzikie drużyny"). Poza klasyfikacją sportową prowadzono również klasyfikację "najbardziej włączonych", honorującą zespoły najszybciej aktywizujące się społecznie i przestrzegające zasad fair play.

 

Serdecznie dziękujemy Gimnazjum nr 44 w Łodzi za udostępnienie obiektów sportowych.

Serdecznie dziękujemy także wszystkim uczestniczącym drużynom za wspólną zabawę.

 

Rywalizacja odbyła się w kategorii wiekowej do 13 roku życia. Ogólnie w całej imprezie uczestniczyło 90 dzieci.

 

Zwycięzcą rozgrywek została drużyna  LUXTORPEDY, a o pierwszym miejscu zadecydował dopiero bezpośredni pojedynek w ostatniej kolejce rozgrywek z ostatecznie drugim w tabeli zespołem WARIACKIE DD 9.

 

W kategorii "najbardziej włączonych" triumfowała drużyna WARIACKIE DD 9.

 

Zarówno zwycięzcom, jak i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Wszystkie biorące udział w rozgrywkach dzieci otrzymały stroje sportowe oraz okolicznościowe statuetki.

 

Poniżej znajduje się tabela i krótka fotorelacja z organizowanego wydarzenia

Biuro realizowanego zadania publicznego:

 

ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

tel: 530 960 993

email: szczepanski@csr.org.pl

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

strona www: www.lodzkie.pl


Partnerzy