FSRN - „Dialog bez przemocy"

  • O realizowanym zadaniu
  • Cel zadania publicznego
  • Rekrutacja
  • Kontakt

W ramach zadania publicznego „Dialog bez przemocy – szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych” dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" oraz Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu” przeprowadzą szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników 12 placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu m. Łodzi. Oddelegowani pracownicy wyznaczeni przez placówki uczestniczące w realizowanym zadaniu publicznym zostaną objęci specjalistycznymi szkoleniami z zakresu pracy z dzieckiem doświadczonym przemocą i z zakresu komunikacji bez przemocy

 

Program: zadanie publiczne Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 r., działanie z zakresu przeciwdziałania przemocy

Czas trwania: 01.08.2016-31.12.2016 r.

 

Działania przewidziane w zadaniu publicznym:

Przeprowadzenie dla 12 POW-ów uczestniczących w projekcie szkoleń:

1. Praca z dzieckiem doświadczonym przemocą (w tym z dzieckiem: zagrożonym wykluczeniem społecznym, z doświadczeniem przemocy domowej, stosującym przemoc w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, z zaburzonym poziomem samoakceptacji, z trudnościami w budowaniu relacji rówieśniczych oraz z osobami ze znaczącymi, z trudnościami w nauce).

2. Bezpieczne i skuteczne formy komunikacji wykluczające przemoc

 

Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony w porozumieniu z daną POW. Całość zajęć zostanie zrealizowana pomiędzy wrześniem, a grudniem 2016 r. Zajęcia (dla każdego z podmiotów świadczone indywidualnie) będą się odbywać w salach udostępnionych przez placówki lub w salach własnych realizatorów, w zależności od potrzeb danej POW, tak aby mogła z nich skorzystać jak największa liczba pracowników danej jednostki. Zajęcia w łącznym wymiarze 24 h/POW odbędą się podczas czterech dni szkoleniowych (na 1 dzień szkoleniowy przypada 6 h).

Ponadto przewidywana jest organizacja dwugodzinnego warsztatu „Wymiana dobrych praktyk” dla każdej z 12 POW uczestniczących w realizowanym zadaniu w terminie wskazanym przez dyrektora danej placówki.

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia przewidzianych w realizowanym zadaniu publicznym jest całkowicie bezpłatne.

Szczegółowe dokumenty (w tym Regulamin z trybem i zasadami naboru do realizowanego zadania) i karta zgłoszenia znajdują się w zakładce Rekrutacja 

Celem realizowanego zadania publicznego jest podniesienie kwalifikacji pracowników uczestniczących w zadaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy zawodowo zajmują się problematyką przemocy, poprzez objęcie ich specjalistycznymi szkoleniami, mającymi na celu zwiększenie ich wiedzy i praktycznych umiejętności w przedmiotowym zakresie.

 

Termin realizacji: 01.08.2016 – 31.12.2016

Wartość realizowanego zadania publicznego: 29 590,00 zł

Kwota dofinansowania: 24 740,00 zł

24.08.2016

Informujemy, iż po zakończeniu naboru z terenu m. Łódź, pozostało pięć wolnych miejsc dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, chcących wziąć udział w realizowanym zadaniu publicznym. W związku z powyższym, zgodnie z paragrafem VI, pkt 6 Regulaminu, rozszerzeniu ulega obszar realizacji zadania. Od chwili obecnej o w/w miejsca mogą ubiegać się placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu całego województwa łódzkiego, figurująca w spisie placówek opiekuńczo-wychowawczych na stronie internetowej Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi. Nabór zgłoszeń z w/w placówek na pięć wakujących miejsc w realizowanym zadaniu publicznym trwa do 02.09.2016 r. włącznie. Procedura rekrutacyjna dla placówek z województwa prowadzona jest na zasadach analogicznych do określonych w Regulaminie zasad naboru podmiotów z terenu m. Łodzi.

 

19.08.2014

Informujemy, iż nabór dla placówek z terenu m. Łódź został przedłużony do dnia 24.08.2016.

Biuro realizowanego zadania publicznego:

 

ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

tel: 530 960 993

email: szczepanski@csr.org.pl


Partnerzy