Dom Samotnej Matki poszukuje terapeuty

« wróć

Dom Samotnej Matki poszukuje terapeuty- mężczyzny. Zgłoszenia do 15.11.16 na adres dsm@csr.org.pl

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku terapeuty będzie należało między innymi:
1. Wsparcie i poradnictwo na rzecz klientów Domu Samotnej Matki.
2. Diagnozowanie potrzeb i problemów indywidualnych klientów, dorosłych i dzieci.
3. Prowadzenie indywidualnej terapii z klientem.
4. Konstruowanie zaleceń dla indywidualnych programów pomocy klientom.
5. Współpraca z innymi pracownikami w procesie diagnozowania, konstruowania planu pomocy dla klientów.
6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakresem wykonywanych zadań (np. prowadzenie kart konsultacji, dziennika konsultacji).
Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe i potwierdzające kwalifikacje do pracy w zawodzie.
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania pożądane:
- obsługa komputera – znajomość środowiska Windows,
- znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
- odporność na stres,
- odpowiedzialność,
- asertywność,
- rzetelność i systematyczność,
- komunikatywność i otwartość,
- umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny z danymi kontaktowymi, w tym z numerem telefonu,
- referencje od pracodawców mile widziane,
- kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających posiadane wykształcenie,
- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm."
Osoby zainteresowane zatrudnieniem na stanowisku terapeuty i gotowe do podjęcia pracy proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych osobiście albo drogą e- mail ., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2016 r. do godz. 16:00 na adres: Dom Samotnej Matki ul. Broniewskiego 1a, 93 – 162 Łódź, adres e – mail: dsm@csr.org.pl
Informacje dodatkowe:
Praca będzie wykonywana w ramach umowy o pracę.
Zaproszenie do drugiego etapu rekrutacji zostanie przekazane wybranym kandydatom w rozmowie telefonicznej


Partnerzy