Podstawowe informacje - Archidiecezialny Ośrodek Adopcyjny - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Podstawowe informacje

Przedmiot działalności

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny jest ośrodkiem adopcyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i realizuje zadanie publiczne powierzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego, polegające na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny.

 

Szczegółowy przedmiot działalności Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego określony jest przede wszystkim przez następujące akty normatywne:

 1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)
 2. Statut Centrum Służby Rodzinie (w wersji obowiązującej od dnia 21.18.2013 r.) 
 3. Regulamin Organizacyjny Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi (w wersji obowiązującej od dnia 28.10.2014 r.) 

 

Do zadań Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego należy w szczególności:

 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 • dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 • współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 • udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzenie niezbędnych dokumentów;
 • gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej "wywiadem adopcyjnym";
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinie przysposabiającej;
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 • promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny współpracuje z kandydatami do przysposobienia dziecka w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania, w szczególności w następujących dziedzinach:

 • diagnoza pedagogiczna i psychologiczna dzieci i rodzin;
 • problemy wychowawcze w rodzinie;
 • problemy związane z rozwojem dziecka.

 

(§ 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi)

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny stanowi część Centrum Służby Rodzinie i jako taki realizuje misję Centrum. Misją Centrum, zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, jest podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do zapewnienia pomocy osobom i rodzinom w tworzeniu godnych warunków życia i rozwoju, promocja rodziny oraz w sytuacjach kryzysowych udzielanie wsparcia rodzinom i osobom, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć swych trudności życiowych (§ 2 ust. 1 Statutu Centrum Służby Rodzinie)

Struktura i władze

Strukturę Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego reguluje przede wszystkim § 8 i 9 Regulaminu Ośrodka.

 

 

Arcybiskup Metropolita Łódzki:

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ: Ks. Abp Grzegorz Ryś.

KOMPETENCJE:

 • powołuje na wniosek Dyrektora Ośrodka Adopcyjnego na okres dwóch lat Komisję Kwalifikacyjną, działającą według regulaminu, której zadaniem jest kwalifikowanie kandydatów na rodziny adopcyjne
 • rozstrzyga w ostateczności sprawy sporne wynikające z realizacji zadań Ośrodka Adopcyjnego (zob. § 9 ust. 3 Regulaminu)
 • może zlikwidować dekretem Ośrodek Adopcyjny

 

Dyrektor Centrum Służby Rodzinie:

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ: Ks. Arkadiusz Lechowski.

KOMPETENCJE:

 • powołuje i odwołuje Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego 
 • zatwierdza zmiany w Regulaminie Ośrodka
 • rozstrzyga w sprawach szczególnej wagi sprawy sporne wynikające z realizacji zadań Ośrodka Adopcyjnego, niezastrzeżone do kompetencji Arcybiskupa Łódzkiego (zob. § 9 ust. 3 Regulaminu)

  

Dyrektor Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego:

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ: Magdalena Lesiak

KOMPETENCJE:

 • kieruje pracą Ośrodka i odpowiada za jego działalność
 • określa zakres obowiązków pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz wydaje inne zalecenia pracownikom
 • wnosi do Arcybiskupa Łódzkiego o powołanie na okres dwóch lat Komisji Kwalifikacyjnej, działającej według regulaminu, której zadaniem jest kwalifikowanie kandydatów na rodziny adopcyjne
 • rozstrzyga sprawy sporne wynikające z realizacji zadań Ośrodka Adopcyjnego, niezastrzeżone do kompetencji Dyrektora Centrum i Arcybiskupa Łódzkiego (zob. § 9 ust. 3 Regulaminu)
 • wnioskuje do Dyrektora Centrum o zmiany w Regulaminie Ośrodka
 • zobowiązany jest do przedłożenia Arcybiskupowi Łódzkiemu i Dyrektorowi Centrum Służby Rodzinie sprawozdania z rocznej działalności merytorycznej i finansowej do końca stycznia następnego roku

 

Kadra:

 • zastępca dyrektora ośrodka adopcyjnego
 • psycholodzy i pedagodzy
 • pracownik administracji

 

Majątek

Działalność  Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi finansowana jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego. Ośrodek jest także wspierany finansowo przede wszystkim przez Centrum Służby Rodzinie oraz prywatnych darczyńców.

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny stanowi jednostkę organizacyjną kościelnej osoby prawnej Centrum Służby Rodzinie w Łodzi i stąd podstawowe regulacje dotyczące majątku Ośrodka znajdują się w Statucie Centrum.

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Centrum środki materialne Ośrodka mogą pochodzić z:

 • nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiących własność Centrum;
 • subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych, publicznych, państwowych, samorządowych, społecznych oraz osób prywatnych;
 • zapisów, darowizn i spadków od osób prywatnych oraz instytucji polskich i zagranicznych;
 • dochodów ze zbiórek, imprez publicznych;
 • działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 • własnej działalności gospodarczej;
 • fundacji.

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, w porozumieniu z Dyrektorem Centrum, może samodzielnie dysponować przyznanym mu budżetem, zatrudniać pracowników i współpracować z instytucjami zewnętrznymi (§ 4 ust. 3 lit. g zd. 2 Statutu Centrum Służby Rodzinie).

Numery kont bankowych

Konto Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi

 

80 1140 1108 0000 2026 3800 1005

mBank S.A.

Godziny otwarcia biura

Archidiecezjalny Ośrodka Adopcyjnego jest otwarty:

 

poniedziałek   9.00 - 16.00
wtorek   9.00 - 16.00
środa   9.00 - 20.00
czwartek   9.00 - 16.00
piątek   9.00 - 16.00

 

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny mieści się w budynku Centrum Służby Rodzinie w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a – lok. 312, I. piętro.

 

Tel. 42 682 18 88.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Budynek Centrum Służby Rodzinie, w którym mieści się siedziba Ośrodka, jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (wejście od strony drzwi wejściowych do Domu Samotnej Matki – od parkingu przy ul. Broniewskiego). Jeśli jest taka potrzeba, prosimy o sygnał – nasi pracownicy służą pomocą.

Kontakt

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny

ul. Broniewskiego 1a

93 - 162 Łódź

 

tel. 42 682-18-88

e-mail: aoa@csr.org.pl

fb: https://www.facebook.com/AOALodz/      

 

Archidiecezjalny Ośrodka Adopcyjnego jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00, w piątki 10.00-16.00.

 

Budynek Centrum Służby Rodzinie, w którym mieści się siedziba Ośrodka, jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (wejście od strony drzwi wejściowych do Domu Samotnej Matki – od parkingu przy ul. Broniewskiego). Jeśli jest taka potrzeba, prosimy o sygnał – nasi pracownicy służą pomocą.

 

 

Na terenie Centrum Służby Rodzinie, gdzie mieści się Ośrodek, znajduje się parking.


Partnerzy