Status prawny - Archidiecezialny Ośrodek Adopcyjny - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Status prawny

Forma prawna

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny jest jednostką organizacyjną kościelnej osobą prawnej Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny jest ośrodkiem adopcyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i realizuje zadanie publiczne powierzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego, polegające na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny.

Osobowość prawna

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi nie posiada osobowości prawnej jako samodzielna jednostka – korzysta z osobowości prawnej podmiotu w ramach, którego funkcjonuje, czyli Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

Pożytek publiczny

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lecz nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). 

 

W strukturach związanych z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi status OPP posiada Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Z tego tytułu jedynie Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania 1% podatku. Z prawnego punktu widzenia Fundacja jest odrębną od Centrum Służby Rodzinie osobą prawną, niemniej ściśle z Centrum współpracuje – jednym ze statutowych celów Fundacji jest wsparcie działań Centrum.

  

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi świadczy swoją pomoc nieodpłatnie. Ośrodek nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

W strukturach związanych z Centrum Służby Rodzinie działalność gospodarczą  prowadzi Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Jest to działalność dodatkowa Fundacji - zysk z tej działalności Fundacja przeznacza, zgodnie z § 20 ust. 1 swojego Statutu, na dalszą działalność pożytku publicznego.

NIP/REGON

NIP i REGON Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego:

 

NIP: 726-249-34-96

REGON: 472075541-00053

Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne, w oparciu o które działa Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, to:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz.U. 2011 Nr 272 poz. 1610)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz.U. 2015, poz. 1303)
Dokumenty podstawowe

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny z uwagi na swoją formę prawną nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Stąd, dokumentami podstawowymi dla Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego są:

 

1. Statut Centrum Służby Rodzinie (w wersji obowiązującej od dnia 21.18.2013 r.)

 

2. Regulamin Organizacyjny Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi (w wersji obowiązującej od dnia 28.10.2014 r.)

 

 

3. Zarządzenie Dyrektora Centrum Służby Rodzinie z dnia 1 lutego 2016 dotyczące reprezentacji Ośrodka (w związku z pełnomocnictwem z dnia 1 lipca 2012 r.).

Reprezentacja

Najczęściej w praktyce oświadczenia woli w imieniu Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego składa Dyrektor Ośrodka.

 

Z prawnego punktu widzenia oświadczenia woli w imieniu Ośrodka mogą składać dwie grupy osób:

 

  1. Dyrektor Centrum Służby Rodzinie

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny stanowi jednostkę organizacyjną Centrum Służby Rodzinie, Centrum jest reprezentowane przez Dyrektora Centrum, stąd, i Ośrodek może być reprezentowany przez Dyrektora Centrum.

 

Dyrektorem Centrum Służby Rodzinie jest ks. Paweł Kutynia.

 

 

  1. Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego

a także

 

Zastępca Dyrektora Ośrodka Adopcyjnego,

Księgowa Ośrodka Adopcyjnego,

Główna Księgowa Centrum Służby Rodzinie

 

 

W praktyce Ośrodek jest reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka. Dyrektor Centrum Służby Rodzinie upoważnił pisemnie Dyrektora Ośrodka do reprezentowania Dyrektora Centrum i składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego, a także do poświadczenia dokumentów Centrum Służby Rodzinie w Łodzi za zgodność z oryginałem.

 

Wszystkie wyżej wskazane cztery osoby są upoważnione do podpisywania dokumentacji merytorycznej oraz dokumentów finansowych dotyczących prowadzenia Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego.

 

Aktualnie:

Dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego jest Magdalena Lesiak.

Księgową Ośrodka Adopcyjnego jest Małgorzata Wielgus.

Główną księgową Centrum Służby Rodzinie jest Agnieszka Z. Pawlak.


Partnerzy

Alerta
Sempre
ZWIK
IT Auditor
Marlena Piotrowska
Pastuszko
ROSSMANN
Kancelaria Prawno-Podatkowa Gardens Tax & Legal
PGE
Golden Rose
Monnari
Lionelo
Delia
Freshmail
Menno
PITAX.pl
Procter & Gamble Company
Pallottinum
Wydawnictwo M
Literatura
Ministerstwo Książki
Święty Paweł
Kino Charlie
CK Akrybia
H. Skrzydlewska