Status prawny - Archidiecezialny Ośrodek Adopcyjny - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Status prawny

Forma prawna

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny jest jednostką organizacyjną kościelnej osobą prawnej Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny jest ośrodkiem adopcyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i realizuje zadanie publiczne powierzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego, polegające na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny.

Osobowość prawna

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi nie posiada osobowości prawnej jako samodzielna jednostka – korzysta z osobowości prawnej podmiotu w ramach, którego funkcjonuje, czyli Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

Pożytek publiczny

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lecz nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). 

 

W strukturach związanych z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi status OPP posiada Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Z tego tytułu jedynie Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania 1% podatku. Z prawnego punktu widzenia Fundacja jest odrębną od Centrum Służby Rodzinie osobą prawną, niemniej ściśle z Centrum współpracuje – jednym ze statutowych celów Fundacji jest wsparcie działań Centrum.

  

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi świadczy swoją pomoc nieodpłatnie. Ośrodek nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

W strukturach związanych z Centrum Służby Rodzinie działalność gospodarczą  prowadzi Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Jest to działalność dodatkowa Fundacji - zysk z tej działalności Fundacja przeznacza, zgodnie z § 20 ust. 1 swojego Statutu, na dalszą działalność pożytku publicznego.

NIP/REGON

NIP i REGON Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego:

 

NIP: 726-249-34-96

REGON: 472075541-00053

Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne, w oparciu o które działa Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, to:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz.U. 2011 Nr 272 poz. 1610)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz.U. 2015, poz. 1303)
Dokumenty podstawowe

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny z uwagi na swoją formę prawną nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Stąd, dokumentami podstawowymi dla Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego są:

 

1. Statut Centrum Służby Rodzinie (w wersji obowiązującej od dnia 01.01.2023 r.)

 

2. Regulamin Organizacyjny Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi (w wersji obowiązującej od dnia 28.10.2014 r.)

 

 

3. Zarządzenie Dyrektora Centrum Służby Rodzinie z dnia 1 lutego 2016 dotyczące reprezentacji Ośrodka (w związku z pełnomocnictwem z dnia 1 lipca 2012 r.).

Reprezentacja

Najczęściej w praktyce oświadczenia woli w imieniu Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego składa Dyrektor Ośrodka.

 

Z prawnego punktu widzenia oświadczenia woli w imieniu Ośrodka mogą składać dwie grupy osób:

 

  1. Dyrektor Centrum Służby Rodzinie

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny stanowi jednostkę organizacyjną Centrum Służby Rodzinie, Centrum jest reprezentowane przez Dyrektora Centrum, stąd, i Ośrodek może być reprezentowany przez Dyrektora Centrum.

 

Dyrektorem Centrum Służby Rodzinie jest ks. Arkadiusz Lechowski.

 

 

  1. Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego

a także

 

Zastępca Dyrektora Ośrodka Adopcyjnego,

Księgowa Ośrodka Adopcyjnego,

Główna Księgowa Centrum Służby Rodzinie

 

 

W praktyce Ośrodek jest reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka. Dyrektor Centrum Służby Rodzinie upoważnił pisemnie Dyrektora Ośrodka do reprezentowania Dyrektora Centrum i składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego, a także do poświadczenia dokumentów Centrum Służby Rodzinie w Łodzi za zgodność z oryginałem.

 

Wszystkie wyżej wskazane cztery osoby są upoważnione do podpisywania dokumentacji merytorycznej oraz dokumentów finansowych dotyczących prowadzenia Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego.

 

Aktualnie:

Dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego jest Magdalena Lesiak.

Księgową Ośrodka Adopcyjnego jest Małgorzata Wielgus.

 


Partnerzy