Podstawowe informacje - CSR - bezpośrednie działania - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Podstawowe informacje

Przedmiot działalności

Szczegółowy przedmiot działalności Centrum Służby Rodzinie określony jest w Statucie Centrum Służby Rodzinie.

 

Misją Centrum, zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, jest podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do zapewnienia pomocy osobom i rodzinom w tworzeniu godnych warunków życia i rozwoju, promocja rodziny oraz w sytuacjach kryzysowych udzielanie wsparcia rodzinom i osobom, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć swych trudności życiowych.

(§ 2 ust. 1 Statutu Centrum)

 

Centrum prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie między innymi:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności wspomagającej organizacje pozarządowe.

(§ 1 ust. 3 Statutu Centrum)

 

Centrum realizuje także działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w tym zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi.

(§ 1 ust. 4 Statutu Centrum)

 

 Szczegółowym zadaniem Centrum jest:

 • organizowanie działań o charakterze formacyjnym i edukacyjnym;
 • prowadzenie zajęć, w tym w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki HIV/AIDS;
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów;
 • organizowanie spotkań (w tym międzynarodowych i ekumenicznych), sympozjów, wystaw, festiwali, kongresów, konferencji, sesji, seminariów, zlotów, konkursów, koncertów i imprez o charakterze publicznym lub religijnym;
 • udzielanie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, medycznej i duszpasterskiej oraz prowadzenie poradnictwa rodzinnego;
 • prowadzenie grup terapeutycznych oraz terapii indywidualnej;
 • organizowanie pomocy materialnej;
 • prowadzenie jadłodajni dla osób ubogich;
 • organizowanie schronienia kobietom ciężarnym i z małymi dziećmi;
 • prowadzenie działań integracyjno – szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, w szczególności formacji osób pracujących z rodzinami;
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i adopcyjnych;
 • prowadzenie ośrodków opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży;
 • organizowanie spotkań wakacyjno – formacyjnych dla rodzin oraz placówek wypoczynku;
 • pozyskiwanie i kształcenie wolontariuszy;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno - szkoleniowych;
 • organizowanie własnych ośrodków terenowych, powoływanie funduszy i fundacji;
 • prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci krzywdzonych;
 • organizowanie akcji finansujących działalność statutową;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony będzie na działalność statutową.

(§ 2 ust. 2 Statutu Centrum)

Struktura i władze

Strukturę Centrum Służby Rodzinie reguluje § 4 Statutu Centrum.

 

Nadrzędną władzę w Centrum Służby Rodznie sprawuje Arcybiskup Metropolita Łódzki. W imieniu Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Centrum jest zarządzane i reprezentowane przez Dyrektora Centrum.

 

Arcybiskup Metropolita Łódzki:

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ: Ks. Abp Grzegorz Ryś.

KOMPETENCJE:

 • powołuje Centrum do istnienia i w razie potrzeby rozwiązuje je;
 • określa cele i zadania Centrum;
 • powołuje i odwołuje Dyrektora Centrum;
 • powołuje i odwołuje organ doradczy Dyrektora Centrum – Radę Programową;
 • powołuje Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej – Komitet Funduszu Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej i odwołuje organ doradczy Dyrektora Centrum w zakresie działalności Funduszu Ochrony.

 

Dyrektor Centrum Służby Rodzinie:

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ: ks. Arkadiusz Lechowski.

KOMPETENCJE:

 • kieruje całokształtem spraw Centrum Służby Rodzinie i organizuje przewidziane Statutem działania;
 • zarządza funduszami Centrum, w tym dwoma jednostkami organizacyjnymi Centrum - Funduszem Obrony Życia i Funduszem Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej, w granicach określonych budżetem i niniejszym Statutem;
 • reprezentuje Centrum i występuje w jego imieniu zgodnie z przepisami prawa i zleceniami Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego;
 • informuje Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego o działalności Centrum i przedkłada mu roczne sprawozdanie z działalności;
 • zatrudnia i zwalnia personel Centrum oraz wyznacza pracownikom zakres obowiązków;
 • zatwierdza projekty związane z działalnością Centrum oraz sprawozdania z działalności Centrum;
 • organizuje strukturę Centrum poprzez powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Centrum, w tym ośrodków terenowych i zakładów działalności gospodarczej Centrum oraz zarządza bieżącą współpracą. Trzy jednostki organizacyjne Centrum – Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej, Ośrodek Edukacji Społecznej w porozumieniu z Dyrektorem Centrum, mogą samodzielnie dysponować przyznanym im budżetem, zatrudniać pracowników i współpracować z instytucjami zewnętrznymi;
 • prowadzi bieżącą kontrolę działalności Centrum;
 • zwołuje posiedzenia Rady Programowej Centrum oraz Komitetu Funduszu Ochrony
  Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej oraz im przewodniczy.

  

 

Główny Księgowy:

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ: Agnieszka Z. Pawlak

KOMPETENCJE:

 • odpowiedzialny jest za sprawy ekonomiczne i rachunkowość Centrum;
 • wykonuje zadania zlecone mu przez Dyrektora Centrum.
Majątek

Działalność Centrum Służby Rodzinie jest finansowana przede wszystkim przez Archidiecezję Łódzką Kościoła Rzymskokatolickiego, zbiórki kościelne oraz darowizny od prywatnych darczyńców.

 

Zgodnie ze swoim Statutem Centrum Służby Rodzinie ma prawo posiadania i zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz występowania przed władzami państwowymi, sądami i osobami trzecimi dla reprezentacji i obrony swoich praw.

 

Środki materialne Centrum mogą pochodzić z:

 • nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiących własność Centrum;
 • subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych, publicznych, państwowych, samorządowych, społecznych oraz osób prywatnych;
 • zapisów, darowizn i spadków od osób prywatnych oraz instytucji polskich i zagranicznych;
 • dochodów ze zbiórek, imprez publicznych;
 • działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 • własnej działalności gospodarczej;
 • fundacji;

 

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Numery kont bankowych
 • Konto ogólne Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

91 1140 1108 0000 2026 3800 1001

mBank S.A.

 

 • Konto ogólne Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (€)

85 1140 1108 0000 2026 3800 1012

mBank S.A.

 

Bank name:

mBank S.A.

 

Bank address:

mBank S.A.

Oddział Korporacyjny Łódź

Plac Wolności 3

91-415 Łódź, POLAND

 

SWIFT code:

BREX PL PW LOD

 

 

 • Konto Funduszu Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi:

26 1140 1108 0000 2026 3800 1007

mBank S.A.

 

 • Konto Funduszu Ochrony Życia:

53 1140 1108 0000 2026 3800 1006

mBank S.A.

 

 

 

Godziny otwarcia biura

Centrum Służby Rodzinie jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00, w piątki 10.00-16.00.

 

Funkcję biura w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi pełni Pokój Pierwszego Kontaktu - jest to pierwsze pomieszczenie na wprost od wejścia do budynku Centrum od ul. Broniewskiego 1a.

Tel. 42 682 20 22; 42 684 14 60.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Pokój Pierwszego Kontaktu jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (wejście od strony drzwi wejściowych do Domu Samotnej Matki – od parkingu przy ul. Broniewskiego). Jeśli jest taka potrzeba, prosimy o sygnał – nasi pracownicy służą pomocą.

 

Na terenie Centrum Służby Rodzinie znajduje się parking.

Kontakt

Centrum Służby Rodzinie

93-162 Łódź

ul. Broniewskiego 1a

 

tel. 42 682-20-22, 684-14-60;

fax 42 682-20-22 wew. 36

 

mail: csr@csr.org.pl

 

Centrum Służby Rodzinie jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00, w piątki 10.00-16.00.

 

Budynek Centrum Służby Rodzinie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (wejście od strony drzwi wejściowych do Domu Samotnej Matki – od parkingu przy ul. Broniewskiego). Jeśli jest taka potrzeba, prosimy o sygnał – nasi pracownicy służą pomocą.

 

Na terenie Centrum Służby Rodzinie znajduje się parking.


Partnerzy