Status prawny - CSR - bezpośrednie działania - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Status prawny

Forma prawna

Centrum Służby Rodzinie (CSR) jest kościelną osobą prawną, która prowadzi działalność pożytku publicznego.

Centrum Służby Rodzinie zostało powołane przez Księdza Arcybiskupa seniora Władysława Ziółka, Metropolitę Łódzkiego.

 

Osobowość prawna

Centrum Służby Rodzinie posiada osobowość prawną.

 

Centrum Służby Rodzinie uzyskało osobowość prawną z dniem 25.03.1999 r. na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Służby Rodzinie z siedzibą w Łodzi (Dz.U. 1999 r. Nr 20, poz. 177).

Pożytek publiczny

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi w Łodzi prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lecz nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). 


W strukturach związanych z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi status OPP posiada Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Z tego tytułu jedynie Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania 1% podatku. Z prawnego punktu widzenia Fundacja jest odrębną od Centrum Służby Rodzinie osobą prawną, niemniej ściśle z Centrum współpracuje – jednym ze statutowych celów Fundacji jest wsparcie działań Centrum.

 

Centrum świadczy swoją pomoc przede wszystkim nieodpłatnie, może jednak prowadzić także odpłatną. działalności pożytku publicznego. Centrum nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

W strukturach związanych z Centrum Służby Rodzinie działalność gospodarczą  prowadzi Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Jest to działalność dodatkowa Fundacji - zysk z tej działalności Fundacja przeznacza, zgodnie z § 20 ust. 1 swojego Statutu, na dalszą działalność pożytku publicznego.

 

Centrum Służby Rodzinie jest wpisane do rejestru niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (Ed.VII.43200-5/p.n./2005).

NIP/REGON

NIP i REGON Centrum Służby Rodzinie w Łodzi:

 

NIP: 729-23-76-967
REGON: 472075541

Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne, w oparciu o które działa Centrum Służby Rodzinie, to:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia MSWiA z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Służby Rodzinie z siedzibą w Łodzi (Dz.U. 1999 r. Nr 20, poz. 177).
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)

Statut i inne dokumenty podstawowe

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi z uwagi na swoją formę prawną nie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Stąd, dokumentami podstawowymi dla Centrum są:

 

1. Dekret Arcybiskupa Władysława Ziółka nr 230/98 z dnia 21.02.1998 r. powołujący Centrum Służby Rodzinie

 

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Służby Rodzinie z siedzibą w Łodzi (Dz.U. 1999 r. Nr 20, poz. 177)

 

3. Statut Centrum Służby Rodzinie (w wersji obowiązującej od dnia 21.18.2013 r.)

Reprezentacja

Oświadczenia woli w imieniu Centrum Służby Rodzinie składa Dyrektor Centrum (por. § 4 ust. 3 lit. c Statutu Centrum). Dyrektorem Centrum Służby Rodzinie jest ks. Arkadiusz Lechowski.


Partnerzy