Podstawowe informacje - Dom Samotnej Matki - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Podstawowe informacje

Przedmiot działalności

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę na dziećmi (§ 4 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Domu Samotnej Matki).

 

Szczegółowy przedmiot działalności Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi określony jest przede wszystkim przez następujące akty normatywne:

 1. Statut Centrum Służby Rodzinie (w wersji obowiązującej od dnia 21.18.2013 r.) 
 2. Regulamin Organizacyjny Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi

Oba powyższe akty opierają się na:

 • ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
 • rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U. 2005 Nr 43, poz. 418)

 

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej stanowi część Centrum Służby Rodzinie i jako taki realizuje misję Centrum. Misją Centrum, zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, jest podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do zapewnienia pomocy osobom i rodzinom w tworzeniu godnych warunków życia i rozwoju, promocja rodziny oraz w sytuacjach kryzysowych udzielanie wsparcia rodzinom i osobom, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć swych trudności życiowych (§ 2 ust. 1 Statutu Centrum Służby Rodzinie)

 

Centrum prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie między innymi pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szczegółowym zadaniem Centrum jest m.in. organizowanie schronienia kobietom ciężarnym i z małymi dziećmi (§ 1 ust. 3 lit. a i b, § 2 ust. 2 lit. i  Statutu Centrum).

 

 

Struktura i władze

Strukturę i organizację Domu Samotnej Matki w Łodzi reguluje przede wszystkim § 6 Regulaminu Domu.

  

Arcybiskup Metropolita Łódzki:

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ: Ks. Abp Marek Jędraszewski.

KOMPETENCJE:

 • powołuje i odwołuje Dyrektora Domu na wniosek Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Antonianek
 • powołuje i odwołuje kapelana Domu

 

Dyrektor Centrum Służby Rodzinie:

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ: Ks. Paweł Kutynia

KOMPETENCJE:

 • z upoważnienia Arcybiskupa Łódzkiego sprawuje nadzór i kontrolę nad Domem

 

Dyrektor Domu:

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ: Agnieszka Krawczyk (siostra Magdalena)

KOMPETENCJE:

 • zarządza i kieruje Domem, jest odpowiedzialny za jego działalność przy pomocy:
  • pracowników administracji
  • kapelana Domu
  • zespołu opiekuńczo-terapeutycznego
  • personelu medycznego
  • pracowników gospodarczych
 • zobowiązany jest w szczególności do:
  • tworzenia atmosfery rodzinnej w Domu
  • kształtowania właściwych stosunków między personelem a mieszkankami Domu
  • zaznajamiania mieszkanek z ich uprawnieniami i obowiązkami
  • utrzymania kontaktu z rodzinami i ułatwienia im powrotu do środowisk rodzinnych
  • ułatwiania mieszkankom uregulowania spraw prawnych
 • zatrudnia i zwalnia pracowników Domu (z wyjątkiem kapelana)
 • zobowiązany jest do przedłożenia Dyrektorowi Centrum Służby Rodzinie sprawozdania z rocznej działalności merytorycznej i finansowej do końca stycznia następnego roku

 

Kadra Domu:

 • pracownicy administracji
 • kapelan Domu
 • zespół opiekuńczo-terapeutyczny
 • personel medyczny
 • pracownicy gospodarczy
Majątek

Działalność  Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej jest finansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Dom jest także wspierany finansowo i rzeczowo przede wszystkim przez Fundację Służby Rodzinie „Nadzieja oraz prywatnych darczyńców.

 

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej stanowi jednostkę organizacyjną kościelnej osoby prawnej Centrum Służby Rodzinie w Łodzi i stąd podstawowe regulacje dotyczące majątku Domu znajdują się w Statucie Centrum.

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Centrum środki materialne Domu mogą pochodzić z:

 • nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiących własność Centrum;
 • subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych, publicznych, państwowych, samorządowych, społecznych oraz osób prywatnych;
 • zapisów, darowizn i spadków od osób prywatnych oraz instytucji polskich i zagranicznych;
 • dochodów ze zbiórek, imprez publicznych;
 • działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 • własnej działalności gospodarczej;
 • fundacji.

 

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej, w porozumieniu z Dyrektorem Centrum, może samodzielnie dysponować przyznanym mu budżetem, zatrudniać pracowników i współpracować z instytucjami zewnętrznymi (§ 4 ust. 3 lit. g) zd. 2 Statutu Centrum Służby Rodzinie). Powyższe znajduje odzwierciedlenie w § 6 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Domu przyjętego przez Dyrektora Centrum, który stanowi, że Dom prowadzi w ramach Centrum Służby Rodzinie odrębną gospodarkę księgową i finansową.

Numery kont bankowych

Konto Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi:

 

34 1020 3352 0000 1302 0089 9971

Bank PKO BP

 

 

Godziny otwarcia biura

Biuro Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi jest czynne całodobowo 7 dni w tygodniu.

 

Biuro Domu mieści się budynku Domu, tuż przy wejściu od parkingu, do którego wjazd prowadzi od ul. Broniewskiego.

 

Tel. 42 688 18 49.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Budynek Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (wejście od strony drzwi wejściowych do Domu Samotnej Matki – od parkingu przy ul. Broniewskiego 1a). Jeśli jest taka potrzeba, prosimy o sygnał – nasi pracownicy służą pomocą.

Kontakt

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej

ul. Broniewskiego 1a

93 - 162 Łódź

 

tel/fax 42 688 18 49

 

e-mail: dsm@csr.org.pl , dsm@archidiecezja.lodz.pl

fb: https://www.facebook.com/dom.samotnej.matki.lodz/

 

Biuro czynne całodobowo.

 

Budynek Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (wejście od strony drzwi wejściowych do Domu Samotnej Matki – od parkingu przy ul. Broniewskiego 1a). Jeśli jest taka potrzeba, prosimy o sygnał – nasi pracownicy służą pomocą.

 

Na terenie Centrum Służby Rodzinie, gdzie mieści się Dom, znajduje się parking.


Partnerzy