Status prawny - Dom Samotnej Matki - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Status prawny

Forma prawna

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi jest jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

 

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi jest domem dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i realizuje zadanie publiczne powierzone przez Miasto Łódź, polegające na prowadzenie takiego domu.

Osobowość prawna

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi nie posiada osobowości prawnej jako samodzielna jednostka – korzysta z osobowości prawnej podmiotu w ramach, którego funkcjonuje, czyli Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

Pożytek publiczny

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lecz nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). 

 

W strukturach związanych z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi status OPP posiada Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Z tego tytułu jedynie Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania 1% podatku. Z prawnego punktu widzenia Fundacja jest odrębną od Centrum Służby Rodzinie osobą prawną, niemniej ściśle z Centrum współpracuje – jednym ze statutowych celów Fundacji jest wsparcie działań Centrum, w tym w szczególności Domu Samotnej Matki.

  

Dom Samotnej Matki w Łodzi świadczy swoją pomoc przede wszystkim nieodpłatnie; może pobierać odpłatność jedynie w graniach wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dom nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

W strukturach związanych z Centrum Służby Rodzinie działalność gospodarczą  prowadzi Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Jest to działalność dodatkowa Fundacji - zysk z tej działalności Fundacja przeznacza, zgodnie z § 20 ust. 1 swojego Statutu, na dalszą działalność pożytku publicznego.

NIP/REGON

NIP i REGON Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi:

 

NIP: 727-11-50-235

REGON: 47207554100039

Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne, w oparciu o które działa Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, to:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U. 2005 Nr 43, poz. 418)
Dokumenty podstawowe

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej z uwagi na swoją formę prawną nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Stąd, dokumentami podstawowymi dla Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej są:

  1. Statut Centrum Służby Rodzinie
  2. Regulamin Organizacyjny Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi
  3. Upoważnienie Dyrektora Domu Samotnej Matki przez Dyrektora Centrum Służby Rodzinie w Łodzi do działania we wszelkich sprawach do działania we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Domu.
Reprezentacja

Najczęściej w praktyce oświadczenia woli w imieniu Domu Samotnej Matki składa Dyrektor Domu.

 

Z prawnego punktu widzenia oświadczenia woli w imieniu Domu mogą składać dwie osoby:

 

  1. Dyrektor Centrum Służby Rodzinie,

 

Dom Samotnej Matki stanowi jednostkę organizacyjną Centrum Służby Rodzinie, Centrum jest reprezentowane przez Dyrektora Centrum, stąd, i Dom może być reprezentowany przez Dyrektora Centrum.

 

Dyrektorem Centrum Służby Rodzinie jest ks. Paweł Kutynia.

 

 

  1. Dyrektor Domu Samotnej Matki.

 

W praktyce Dom jest reprezentowany przez Dyrektora Domu. Dyrektor Centrum Służby Rodzinie upoważnił pisemnie Dyrektora Domu Samotnej Matki do działania we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Domu Samotnej Matki, zwłaszcza gdy jest wymagane jego oświadczenia woli; w szczególności do korzystania i zarządzania nieruchomością, zawierania i podpisywania umów oraz załatwiania wszelkich formalności.

 

Dyrektorem Domu Samotnej Matki jest Agnieszka Krawczyk (siostra Magdalena).


Partnerzy