Podstawowe informacje - Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" (OPP) - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Podstawowe informacje

Przedmiot działalności

Szczegółowy przedmiot działalności Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” określony jest w Statucie Fundacji, który opiera się m.in. na postanowieniach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

 

Misja

Misją Fundacji jest działalność w służbie rodzinie, w szczególności promocja wartości, które stanowią fundament instytucji rodziny oraz pomoc rodzinom i osobom, które stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, zwątpiły i zatraciły świadomość znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego.

(§ 9 ust. 2 Statutu Fundacji)

 

 

Cele

Celem Fundacji jest:

 1. promocja wartości, które stanowią fundament instytucji rodziny,
 2. inspirowanie, wspieranie i wdrażanie pomocy potrzebującym osobom i rodzinom,
 3. finansowe i pozafinansowe wspieranie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, w szczególności powstawania, budowy, rozwoju i działalności instytucji służących rodzinie, jak Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi.

(§ 9 ust. 3 Statutu Fundacji)

 

 

Sfery pożytku publicznego, w których może działać Fundacja:

Sfera zadań Fundacji obejmuje działania w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, w zakresie działalności pożytku publicznego.

(§ 10 Statutu Fundacji)

 

 

Sposób realizacji celów statutowych Fundacji:

Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez:

 • finansowe i pozafinansowe wspieranie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, w szczególności powstawania, budowy, rozwoju i działalności instytucji służących rodzinie, jak Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej oraz wspieranie innych organizacji w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i z zakresu public relations oraz prowadzenie
  i wspieranie stron internetowych o tematyce wyznaczonej celami statutowymi Fundacji,
 • organizowanie spotkań, sympozjów, wystaw, festiwali, kongresów, konferencji, sesji, seminariów, zlotów, konkursów, kursów, szkoleń, koncertów, projekcji filmowych i imprez o charakterze publicznym,
 • prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy rzeczowej, działań z zakresu szeroko
  rozumianej pomocy społecznej, edukacji i wychowania, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia,
 • organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym.

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w powyższym ustępie. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

(§ 11 Statutu Fundacji)

Struktura i władze

Struktura Fundacji wynika:

 1. ze Statutu Fundacji
 2. z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), przede wszystkim z art. 20 ustawy.

 

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji.

 

RADA FUNDACJI

 

SKŁAD:

Ks. Paweł Kutynia (Przewodniczący Rady)

Ks. Adam Kubik

Dariusz Kuźnicki

r. pr Aleksander Sękowski

Ks. Mariusz Szcześniak

 

Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita Łódzki na 4-letnią, wspólną kadencję.

 

KOMPETENCJE:

 • Rada Fundacji jest organem Fundacji pełniącym funkcje opiniodawcze i nadzorcze, w szczególności z zakresu kontroli finansowej Fundacji,
 • Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe, roczne plany pracy Fundacji, w tym plany finansowe oraz udziela absolutorium Zarządowi Fundacji,

 

Szczegółowy sposób funkcjonowania Rady określa:

 • art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
 • §17 oraz § 18 ust. 2 lit. g Statutu Fundacji
 • wewnętrzny Regulamin podejmowania uchwał przez Radę Fundacji Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi (w wersji obowiązującej od 15 czerwca 2011 r.)

 

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

SKŁAD:

Ks. dr Robert Jaśpiński – Dyrektor Fundacji

Magdalena Lesiak – Zastępca Dyrektora Fundacji

Agnieszka Krawczyk (s. Magdalena) – Zastępca Dyrektora Fundacji

 

Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, przy czym Dyrektora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, a dwóch Zastępców Dyrektora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji na wniosek dyrektora Fundacji. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata i jest kadencją wspólną dla członków Zarządu,

 

KOMPETENCJE:

 • kierowanie działalnością Fundacji,
 • zarządzanie Fundacją i jej majątkiem,
 • podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w szczególności uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • uchwalanie regulaminów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie wymienionych wyżej, nie należących do kompetencji Rady Fundacji.

 

Szczegółowy sposób funkcjonowania Zarządu Fundacji określa § 18 Statutu Fundacji; podstawą prawną działania Zarządu Fundacji jest art. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 z późn. zm.).

Majątek

Działalność Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” jest finansowana przede wszystkim z środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z środków pochodzących od prywatnych darczyńców.

 

Zgodnie ze Statutem Fundacji majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z funduszu założycielskiego - zgodnie z § 7 aktu notarialnego ustanawiającego Fundację - na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1 000 złotych.

 

Przychody Fundacji pochodzić mogą z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • środków publicznych pozyskiwanych w drodze dotacji, refundacji i subwencji,
 • dochodów ze zbiórek, imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Statut Fundacji przewiduje wymagania związane z posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego:

 • Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
 • Środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 • Statut Fundacji zabrania:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku mał-żeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Numery kont bankowych
 • Konto Fundacji dla darowizn:

  43 1140 1108 0000 2031 5500 1001

  mBank S.A.

   

  Bank accounts numbers:
  [€] EUR: 16 1140 1108 0000 2031 5500 1002
  [$] USD: 86 1140 1108 0000 2031 5500 1003
  [£] GBP: 59 1140 1108 0000 2031 5500 1004
   
  Bank name:
  mBank S.A.
   
  Bank address:
  mBank S.A.
  Oddział Korporacyjny Łódź
  Plac Wolności 3
  91-415 Łódź, POLAND
   
  SWIFT code:
  BREX PL PW LOD

 

 • Konto Fundacji dla działalności gospodarczej:

  75 1140 1108 0000 2031 5500 1007

  mBank S.A.

   

   

Godziny otwarcia biura

Biuro Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00.

 

Biuro Fundacji mieści się w budynku Centrum Służby Rodzinie w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a – pok. 311 (wejście przez 309) oraz pok. 306 , I. piętro.

 

Tel. 42 646 76 18, 609 102 535.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Budynek Centrum Służby Rodzinie, w którym mieści się siedziba Fundacji, jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (wejście od strony drzwi wejściowych do Domu Samotnej Matki – od parkingu przy ul. Broniewskiego). Jeśli jest taka potrzeba, prosimy o sygnał – nasi pracownicy służą pomocą.

 

Na terenie Centrum Służby Rodzinie znajduje się parking.

Kontakt

Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

ul. Broniewskiego 1a

93-162 Łódź

 

tel. 42 646 76 18, tel. kom. 609 102 535

 

e-mail: fundacja@csr.org.pl

fb: kliknij tutaj

 

Biuro Fundacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 16:00.

 

Budynek Centrum Służby Rodzinie, w którym mieści się siedziba Fundacji, jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (wejście od strony drzwi wejściowych do Domu Samotnej Matki – od parkingu przy ul. Broniewskiego). Jeśli jest taka potrzeba, prosimy o sygnał – nasi pracownicy służą pomocą.

 

Na terenie Centrum Służby Rodzinie, gdzie mieści się Fundacja, znajduje się parking.


Partnerzy

Alerta
Sempre
ZWIK
IT Auditor
Marlena Piotrowska
Pastuszko
ROSSMANN
Kancelaria Prawno-Podatkowa Gardens Tax & Legal
PGE
Golden Rose
Monnari
Lionelo
Delia
Freshmail
Menno
PITAX.pl
Procter & Gamble Company
Pallottinum
Wydawnictwo M
Literatura
Ministerstwo Książki
Święty Paweł
Kino Charlie
CK Akrybia
H. Skrzydlewska