Status prawny - Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" (OPP) - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Status prawny

Forma prawna

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” jest fundacją o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP).

 

Fundatorem Fundacji jest Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, kościelna osoba prawna, jednostka Archidiecezji Łódzkiej. Fundacja jest odrębną od Centrum Służby Rodzinie osobą prawną. Niemniej ściśle z Centrum współpracuje – jednym ze statutowych celów Fundacji jest wsparcie działań Centrum.

Osobowość prawna

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” posiada osobowość prawną.

 

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” uzyskała osobowość prawną z dniem 29.08.2006, tj. z chwilą wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pożytek publiczny

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest uprawniona pozyskiwania 1,5% podatku.

 

Działalność gospodarcza

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” może prowadzić i prowadzi działalność gospodarczą (aktualnie przychody z niej stanowią 3 600 zł rocznie, czyli 0,24% łącznej kwoty przychodów Fundacji).

 

Fundacja jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000262774. Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego - w 2021 r. przychody z działalności gospodarczej (3 600,00 PLN) stanowiły jedynie 0,24% łącznej kwoty przychodów Fundacji. Zysk z tej działalności Fundacja przeznacza, zgodnie z § 20 ust. 1 swojego Statutu, na dalszą działalność pożytku publicznego. W chwili obecnej Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” prowadzi działalność gospodarczą jedynie w zakresie określonym przez PKD 73.1 – reklamowania sponsorów w ramach umów sponsorskich w zamian za uzyskane wsparcie (na prowadzenie przez Fundację działalności pożytku publicznego).

NIP/REGON/itp.

NIP i REGON Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieja":

 

NIP: 729-261-31-95

REGON: 100258959 

 

 

Numer D&B D-U-N-S®: 426552008

 

Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne, w oparciu o które działa Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”, to:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
Statut i inne dokumenty podstawowe

Dokumentami podstawowymi dla działalności Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” są:

 

1. Statut Fundacji (w wersji obowiązującej od dnia 29.08.2023 r.)

 

 

2. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

 

Fundacja jest wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także do Rejestru Przedsiębiorców – w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000262774.

 

Aktualny wypis z tych rejestrów jest do pobrania z oficjalnej strony Ministerstwa Sprawiedliwości (kliknij tutaj, by przenieść się na stronę Ministerstwa; na tej stronie należy zaznaczyć odpowiedni typ rejestru oraz wpisać numer KRS Fundacji, tj. 0000262774, by wyświetlić dane Fundacji).

 

Reprezentacja

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie, w tym Dyrektor Fundacji; z tym że w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5 000 (pięciu tysięcy) złotych po stronie Fundacji – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Dyrektor Fundacji.

(§ 19 Statutu Fundacji)

 

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

  1. ks. dr Robert Jaśpiński – Dyrektor Fundacji
  2. Agnieszka Krawczyk (siostra Magdalena) – Zastępca Dyrektora Fundacji
  3. Magdalena Lesiak – Zastępca Dyrektora Fundacji

Partnerzy