CSR - Podniesienie potencjału Centrum Służby Rodzinie jako organizacji poradniczej - Projekty - Projekty 

CSR - Podniesienie potencjału Centrum Służby Rodzinie jako organizacji poradniczej

 • O projekcie
 • Aktualności
 • Do pobrania
 • Ogłoszenia
 • RODO
 • Kontakt

W ramach projektu "Podniesienie potencjału Centrum Służby Rodzinie jako organizacji poradniczej", dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, zaplanowano dwutorowe działania podnoszące zarówno:

- potencjał instytucjonalny CSR (poprzez zwiększanie kompetencji pracowników Centrum i doposażenie instytucji w sprzęty niezbędne przy prowadzeniu działań poradniczych - w ramach priorytetu nr 1),
- jak i samo wsparcie realizacji usług poradniczych (w ramach priorytetu nr 2)

 

Program: Rządowy Program Wsparcia Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033

Priorytet: I Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług

Priorytet: II Wsparcie realizacji usług poradniczych

 

Wśród działań bezpośrednich zaplanowano następujące moduły:

 

1) Szkolenia i superwizje podnoszące kompetencje/kwalifikacje zawodowe pracowników CSR

 

2) Poradnictwo specjalistyczne (np. prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne) dla mieszkańców województwa łódzkiego

 

Ponadto zaplanowano również doposażenie sprzętowe CSR w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, mające na celu poprawę jakości świadczonego poradnictwa.

 

Termin realizacji:

01.12.2022-31.12.2023

 

Wartość projektu: 269 661,60 zł

Kwota dofinansowania ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: 269 661,60 zł

z czego:

kwota dofinansowania projektu w 2022 r.: 85 402,00 zł

kwota dofinansowania projektu w 2023 r.: 184 259,60 zł

 

29.12.2023 r.

 

Centrum Służby Rodzinie zakończyło realizację projektu pod tytułem: Podniesienie potencjału Centrum Służby Rodzinie jako organizacji poradniczej.

W ramach projektu poza realizacją 240 h poradnictwa dla 94 osób doposażono także samą instytucję. W ramach doposażenia zakupiono m. in.: schodołaz, defibrylator, specjalistyczne wyposażenie na potrzeby prowadzonej Szkoły Rodzicielstwa czy stoły i krzesła do prowadzonej przez CSR świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni".

Poza doposażeniem prowadzono również szkolenia i superwizje podnoszące kompetencje pracowników CSR zaangażowanych w działalność poradniczą.

Projekt Podniesienie potencjału Centrum Służby Rodzinie jako organizacji poradniczej był współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 r.

28.10.2023 r.

 

Centrum Służby Rodzinie informuje, o wykorzystaniu puli godzin poradnictwa przewidzianej w projekcie. Z uwagi na powyższe poradnictwo specjalistyczne w ramach projektu zostało zakończone. Osoby w kryzysie potrzebujące specjalistycznego wsparcia zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z CSR w celu uzyskania informacji o możliwościach konsultacji poza niniejszym projektem.

15.05.2023 r.

 

Centrum Służby Rodzinie informuje, że z uwagi na duże zainteresowanie osób potrzebujących wsparcia i chęć odpowiedzi na obserwowane zapotrzebowanie, poradnictwo specjalistyczne będzie prowadzone także ponad zaplanowany miesięczny limity 20 h - do wyczerpania puli 240 h przewidzianych w projekcie.

 

Osoby zainteresowane poradnictwem prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Służby Rodzinie.

16.01.2023 r.

 

Centrum Służby Rodzinie przypomina o prowadzeniu naboru na nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z kryzysem rodziny/osobistym. Chęć skorzystania z poradnictwa można zadeklarować osobiście, mailowo lub telefonicznie, kontaktując się bezpośrednio z Centrum Służby Rodzinie. W zakładce "Do pobrania" udostępniamy formularz karty zgłoszenia na poradnictwo dla osób, które chciałyby się z nim zapoznać przed formalnym dokonaniem zgłoszenia.

Poradnictwo jest finansowane w ramach projektu pod tytułem: Podniesienie potencjału Centrum Służby Rodzinie jako organizacji poradniczej ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 r.
 

Osoby zainteresowane poradnictwem prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Służby Rodzinie.

30.12.2022 r.

 

Centrum Służby Rodzinie informuje o rozpoczęciu w 2023 r. prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego (m. in.: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, terapeutycznego, socjalnego) dla mieszkańców województwa łódzkiego. Chęć skorzystania z poradnictwa będzie można zadeklarować osobiście, mailowo lub telefonicznie od drugiej połowy stycznia 2023 r., kontaktując się bezpośrednio z Centrum Służby Rodzinie.

Poradnictwo będzie finansowane w ramach projektu pod tytułem: Podniesienie potencjału Centrum Służby Rodzinie jako organizacji poradniczej ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 r.

Warunkiem uczestnictwa będzie zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego i deklaracja dot. znajdowania się w trudnej sytuacji związanej z kryzysem rodziny/osobistym.

Celem poradnictwa będzie rozwiązywanie bieżących problemów uczestników, docelowo zapobiegające sytuacjom kryzysowym. W przypadku osoby niepełnoletniej, konieczna będzie zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w poradnictwie.

Rekrutacja do w/w projektu ma charakter otwarty. Osoby potrzebujące wsparcia będą mogły zgłaszać się do Centrum w godzinach jego pracy. Każdej osobie, która się zgłosi zostanie udzielone wsparcie w najbliższym możliwym terminie. Wsparcie będzie kierowane do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego potrzebujących pomocy bez względu na wyznanie, światopogląd, kolor skóry, dochód. Od uczestników nie będą pobierane opłaty. O zakwalifikowaniu się do udziału w bezpłatnym poradnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Poradnictwo będzie realizowane w pomieszczeniach CSR w Łodzi, przy ul. Broniewskiego 1a.

W każdym miesiącu 2023 r. zaplanowano przeprowadzenie średnio 20 godzin poradnictwa (o jego rodzaju będzie decydowało bieżące zapotrzebowanie). Po wyczerpaniu tej puli godzin w danym miesiącu, będą prowadzone zapisy na następny miesiąc.

Założono, że każdy z minimum 80 uczestników będzie miał potrzebę co najmniej kilkukrotnych spotkań, żeby przezwyciężyć daną trudną sytuację, której doświadczył. W związku z tym pierwszeństwo udziału w konsultacjach będą miały osoby już korzystające, kontynuujące wsparcie. Po zapisaniu na konsultacje 80 osób, CSR będzie prowadzić zapisy również na listę rezerwową, którą uruchomi w przypadku posiadania wolnych godzin.

 

W szczególności świadczone będą następujące usługi poradnictwa:
- poradnictwo prawne - przez udzielanie informacji o np.: obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów i innych,
- poradnictwo psychologiczne - przez diagnozowanie, profilaktykę, edukowanie i terapię,
- poradnictwo rodzinne (w tym socjalne, społeczne, zawodowe - obejmie szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną).

 

Osoby zainteresowane poradnictwem prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Służby Rodzinie od drugiej połowy stycznia 2023 r.

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1/12/22/RPWROP z dnia 02.12.2022 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA PROJEKTU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Użyte skróty

 

Projekt

 

to Podniesienie potencjału Centrum Służby Rodzinie jako organizacji poradniczej, czyli zadanie publiczne realizowane przez Centrum Służby Rodzinie ze środków Grantodawcy

 

Grantodawca

to podmiot publiczny, który dofinansowuje Projekt: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

RODO

to obowiązujący w całej Unii Europejskiej akt prawny dotyczący ochrony prywatności. Jego pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Pani/Pan

 

to Uczestnik Projektu korzystający z poradnictwa lub szkoleń/superwizji podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe, w zależności od tego, w którym module bierze udział

 

Moduł nr 1 (Szkolenia i superwizje podnoszące kompetencje/kwalifikacje zawodowe pracowników CSR): w przypadku tego modułu Uczestnikiem Projektu będzie osoba biorąca udział w szkoleniach/superwizjach dla pracowników CSR.

 

Moduł nr 2 (Poradnictwo specjalistyczne - np. prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne- dla mieszkańców województwa łódzkiego): w przypadku tego modułu Uczestnikiem Projektu będzie osoba korzystająca z udziału w poradnictwie.

W przypadku, gdyby uczestnikiem poradnictwa była osoba małoletnia, niniejsza informacja zaadresowana jest nie tylko do niej, ale do przedstawiciela ustawowego, czyli najczęściej: rodziców; tam, gdzie jest mowa o „danych osobowych Pani/Pana” należy przez to rozumieć także „dane osobowe Pani/Pana dziecka”.

 

Udział w Projekcie będzie się wiązać z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i/lub danych Pani/Pana dziecka (dane dziecka w przypadku modułu 2). To znaczy, że poprosimy Panią/Pana o podanie w dokumentach takich danych takie jak imię, nazwisko, data urodzenia itd. i będziemy przechowywać je w naszej dokumentacji. W związku z tym, prawo zobowiązuje nas do przekazania Pani/Panu szczegółowej informacji o prywatności. Prosimy o przeczytanie poniższej informacji. Dziękujemy!

 

W związku z procedurą przystępowania do Projektu, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości,
co następuje:

 

 1. Kim jesteśmy?

Realizatorem Projektu jest Centrum Służby Rodzinie. Nasze pełne dane to:

 

Centrum Służby Rodzinie

Adres: Łódź 93-162, ul. Broniewskiego 1a

Strona www: ://csr.org.pl

Adres e-mail: csr@csr.org.pl

Dane kontaktowe biura Projektu – poniżej w stopce strony.

 

Tzw. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i/lub danych Pani/Pana dziecka w zakresie Projektu będziemy my, czyli powyższy podmiot.

 

 1. W jakim celu przetwarzamy dane i na jakiej podstawie prawnej?

Pani/Pana dane (i/lub dane Pani/Pana dziecka – moduł 2) będą przetwarzane w celu:

 • wykonania zadania realizowanego w ważnym interesie publicznym, tj. realizacji Projektu, czyli w szczególności jego funkcjonowania, kontroli i sprawozdawczości w zw. z art. 43 10 k.k.w. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, sg RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

Projekt może być dokumentowany fotograficznie (tylko w ramach modułu nr 1 - zdjęcia na grupowych zajęciach superwizyjnych i na  szkoleniach dla pracowników CSR). Podstawą prawną przetwarzania będzie m.in. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Ponadto, informujemy, że w budynku Domu Samotnej Matki oraz w budynku Centrum Służby Rodzinie przy ul. Broniewskiego 1a oraz wokół nich – tj. tam, gdzie w związku z realizacją Projektu może niekiedy przebywać Pani/Pan lub Pani/Pana dziecko – jest stosowany monitoring wizyjny. Kamery zainstalowane są wewnątrz i na zewnątrz budynku:

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 222 Kodeksu pracy).

 

W toku realizacji Projektu może się zdarzyć, że podanie określonych danych będzie wynikać także z innych podstaw np. z Pani/Pana zgody albo z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. b). W tym pierwszym przypadku zgoda będzie dobrowolna, tj. nie musi Pani/Pan jej udzielać; w tym drugim – podanie danych może być, jako wymóg ustawowy, obowiązkowe (wówczas skutki niepodania danych będą zamieszczone w tych przepisach). W tym zakresie będziemy udzielać dodatkowych informacji poza tą, wskazaną w tym miejscu – jeśli będzie to wymagane prawem.

 

 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych to warunek uczestnictwa w Projekcie, tj. skorzystania ze szkoleń/superwizji dla pracowników CSR, skorzystania z poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców województwa łódzkiego.
Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość skorzystania wsparcia w ramach Projektu.

 

W toku realizacji Projektu może się zdarzyć, że podanie określonych danych będzie wynikać także z innych podstaw niż Państwa zgoda czy realizacja Projektu np. z przepisów prawa. Wówczas podanie danych może być, jako wymóg ustawowy, obowiązkowe (wówczas skutki niepodania danych będą zamieszczone w tych przepisach).

 

 1. Komu możemy przekazać dane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub danych Pani/Pana dziecka mogą być:

 • podmioty, które pomagają nam w funkcjonowaniu, w szczególności świadcząc dla nas rozmaite usługi (firmy hostingowe lub informatyczne, utrzymujące nasze systemy; Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi);
 • Grantodawca i podmioty z nim związane, przetwarzające dane w szczególności w celu kontroli realizacji Projektu: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz osoby/podmioty przez niego upoważnione.

Jeśli dojdzie do przekazania danych osobowych w/w podmiotom nastąpi to jedynie w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkretnej czynności. Centrum Służby Rodzinie w przetwarzaniu Pani/Pana danych lub danych Pani/Pana dziecka nie będzie stosować zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 1. Jak długo będziemy przechowywać dane?

Pani/Pana dane lub dane Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wskazany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wymogi Projektu.

 

W zakresie monitoringu w budynkach przy ul. Broniewskiego 1a nagrania obrazu mogą być przechowywane  przez  okres  nieprzekraczający  3 miesięcy  od  dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w/w termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (art. 222 § 3 i 4 Kodeksu pracy).

 

W razie zmiany w/w przepisów Pani/Pana dane osobowe lub dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na zasadach wynikających ze zmienionych przepisów.

 

 1. Jakie ma Pani/Pan prawa?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania ich,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w przypadku Centrum Służby Rodzinie jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa). Skargi mogą być wnoszone również do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  W pierwszej kolejności zachęcamy jednak do kontaktu z nami.

 

 1. Czy może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu danych po ich podaniu lub cofnąć zgodę?

Tak. Tam, gdzie podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadania publicznego ma Pani/Pan uprawnienie do sprzeciwu; może Pani/Pan zgłosić go z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Tam, gdzie podstawą przetwarzania danych jest zgoda ma Pani/Pan uprawnienie do cofnięcia zgody w każdym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

W takiej sytuacji prosimy o napisanie do nas maila w tej sprawie na adres biura Projektu lub po prostu zgłoszenie się do biura; a gdy Pani/Pana udział w Projekcie zakończy się – napisanie do nas maila na adres Centrum Służby Rodzinie lub zgłoszenie się do nas (nasze dane kontaktowe znajdują się na początku tego formularza).

Biuro Projektu:

 

ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

tel: 739 908 110

email: szczepanski@csr.org.pl


Partnerzy