CSR - Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - kolejny poziom - Projekty - Projekty 

CSR - Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - kolejny poziom

 • O projekcie
 • Cel projektu
 • Aktualności
 • Do pobrania
 • Informacja dla kandydatów na Uczestnika i dla Uczestnika Projektu
 • Kontakt

W ramach projektu "M. Łodzi Niegniewni" - kolejny poziom. Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (przy ulicy Broniewskiego 1a) jest prowadzona placówka wsparcia dziennego, działająca na zasadzie świetlicy środowiskowej.

 

Program: program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Oś priorytetowa: priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”

Działanie: FELD.07.12 „Usługi na rzecz rodziny”

 

Działalność świetlicy współfinansowana jest również ze środków budżetu Miasta Łodzi w ramach dofinansowania zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica Środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni”, ul. Broniewskiego 1a)

Świetlica (dla 30 dzieci w wieku 6-18 lat) prowadzi działalność od lipca 2016 roku (w ramach niniejszego projektu działalność świetlicy jest przewidziana od kwietnia 2024 roku).

 

Świetlica zapewnia przebywającym w niej dzieciom m. in.: pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego (koła zainteresowań), zajęcia indywidualne wyrównujące braki edukacyjne, zajęcia z obróbki dźwięku/obrazu i montażu, zajęcia sportowe, wyjścia do kina/teatru/innych miejsc kultury i rozrywki (przynajmniej raz na kwartał), codzienny ciepły posiłek, czy indywidualną opiekę psychologa przez cały okres realizacji projektu. Przy tego rodzaju wsparciu Centrum Służby Rodzinie zamierza pełnić rolę uzupełniającą dla działań szkoły, np. we współpracy z pedagogiem szkolnym, co pozwoliłoby na osiągnięcie możliwie wysokiej skuteczności działań korekcyjno-kompensacyjnych względem danego dziecka.

 

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia przewidzianych w świetlicy jest całkowicie bezpłatne (dotyczy to także zorganizowanych, biletowanych wyjść).

Swoje działanie placówka kieruje do dzieci ze środowisk wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie do dzieci, żyjących w trudnych warunkach materialno-bytowych.

 

#FunduszeUE

Celem projektu "M. Łodzi Niegniewni" - kolejny poziom. Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży jest poprawa jakości życia i dostępu do usług społecznych dla dzieci/młodzieży zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, w wieku 6-18 lat, z terenu powiatu m. Łódź, dzięki rozszerzeniu wsparcia w prowadzonej placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i podwórkowej poprzez:

1) dalsze prowadzenie stacjonarnej placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla maksymalnie 30 dzieci biorących udział w zajęciach jednocześnie (ze świetlicy skorzysta minimum 40 dzieci w trakcie całego projektu),

2) utworzenie w ramach placówki grupy młodzieżowej dla dzieci i młodzieży w wieku 14+, działającej w soboty (od lipca 2024 r.), co pozwoli lepiej uwzględnić potrzeby starszych podopiecznych,

3) nową formę włączania społecznego starszych wychowanków poprzez promowanie wolontariatu jako formy aktywizacji i angażowanie gotowych na to podopiecznych świetlicy w wieku 14+ jako wsparcie kadry wychowawczej w pracy z grupą młodzieżową,

4) rozszerzenie zajęć dostępnych w placówce poprzez wprowadzenie nowych zajęć (z obróbki dźwięku/obrazu i montażu),

5) stałe wydłużenie godzin działalności placówki,

6) rozszerzenie limitu wieku podopiecznych placówki (do 18 lat),

Poprawi to dostęp do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie. Centrum Służby Rodzinie planuje nie tylko utrzymać placówkę przez wymagany czas w i po projekcie, ale chce by na trwałe stała się ona ważnym punktem na mapie rewitalizacji społecznej Łodzi.

 

CSR ma zamiar prowadzić zajęcia socjalizacyjne w szerokim zakresie: poprzez indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone w świetlicy, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, sportowe, zajęcia z obróbki dźwięku/obrazu i montażu oraz prowadzenie kół zainteresowań rozwijających naturalne talenty i predyspozycje dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie.

 

Termin realizacji projektu "M. Łodzi Niegniewni" - kolejny poziom. Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: 01.04.2024 - 31.12.2025

Wartość projektu "M. Łodzi Niegniewni" - kolejny poziom. Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: 835 031,25 zł

Kwota dofinansowania projektu "M. Łodzi Niegniewni" - kolejny poziom. Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: 792 799,25 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE: 709 776,56 zł)

 

Wartość zadania publicznego Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica Środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni”, ul. Broniewskiego 1a): 36 092,00 zł

Kwota przyznanego dofinansowania zadania publicznego Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica Środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni”, ul. Broniewskiego 1a): 32 652,00 zł

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

10.05.2024 r.

Informujemy, że w maju świetlica pracuje w dni robocze w godzinach 12.00-20.00.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 31.05 placówka będzie nieczynna. W maju 2024 r. świetlica była nieczynna również w dniu 02.05. Świetlica będzie natomiast pracować w sobotę, w dniu 18.05.2024 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

02.05.2024 r.

Informujemy o prowadzeniu naboru uzupełniającego do placówki. Szczegółowy opis procesu rekrutacji zawarty w regulaminie projektu oraz formularz karty zgłoszenia znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania". W razie pytań i wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub pod numerem telefonu 605 191 161. Jednocześnie informujemy, że w dniu 02.05.2024 r. placówka jest nieczynna.

 

03.04.2024 r.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że kontynuując działalność placówki, od kwietnia 2024 r. rozpoczynamy jednocześnie realizację nowego projektu: "M. Łodzi Niegniewni" - kolejny poziom. Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Obecnie prowadzona jest aktualizacja zapisów do placówki, o czym rodzice aktualnych podopiecznych są informowani na bieżąco. W przypadku gdyby - po zakończeniu aktualizacji zapisów wśród dotychczasowych podopiecznych - pozostały wolne miejsca w świetlicy, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. W takiej sytuacji stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie projektu.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio:

a) Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, tel.: 42 663 30 00, e-mail: info@lodzkie.pl, 

b) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z siedzibą w Łodzi 90-608, ul. Wólczańska 49, tel.: 42 633 58 78, e-mail: lowu@wup.lodz.pl.

2. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:

a) adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby administratora,

b) adres e-mail: ochronadanych@wup.lodz.pl lub na adres siedziby administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji "M. Łodzi Niegniewni" - kolejny poziom. Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, a także w celach archiwizacyjnych.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególności jest: art. 6 ust. 1 lit. c i e (w przypadku danych zwykłych) oraz art. 9 ust. 2 lit. g-j RODO w związku z:

a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;

b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013;

c) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;

d) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Przetwarzane dane to: imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL/inny identyfikator, płeć, wiek, wykształcenie, adres, obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA), numer telefonu, adres e-mail, status na runku pracy, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia, data rozpoczęcia udziału we wsparciu, data zakończenia udziału we wsparciu, data założenia działalności gospodarczej, sytuacja po zakończeniu udziału w projekcie, status uczestnika (przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantów, obce pochodzenie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, niepełnosprawność), dane dotyczące zdrowia (w zależności od projektu).

6. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego;
 • podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu;
 • podmioty, wykonujące dla IZ FEŁ2027/IP usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności (np. dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni), operatorzy pocztowi, firmy kurierskie;
 • podmioty dokonujące badań, kontroli, audytu, ewaluacji na zlecenie IZ FEŁ2027/IP w związku z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

8. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IP dokonała ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje wstrzymany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej.

9. Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 21 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowania.

Biuro Projektu:

 

ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

tel: 739 908 110

email: szczepanski@csr.org.pl

 

Kontakt telefoniczny bezpośrednio do placówki wsparcia dziennego: 605 191 161


Partnerzy