FSRN - "Mój świat bez przemocy" - przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży

 • O projekcie
 • Aktualności
 • Dokumenty i materiały
 • Ogłoszenia
 • RODO
 • Kontakt

W ramach projektu "Mój świat bez przemocy" - przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży, dofinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, zaplanowano przeprowadzenie zdywersyfikowanych działań zapobiegających przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości rówieśniczej, skierowanych do różnych grup odbiorców. Projekt będzie realizowany poprzez działania bezpośrednie (trzy moduły), jak również pośrednie (kampania informacyjna na terenie woj. łódzkiego i spoty filmowe w telewizji ogólnopolskiej).

 

Program: Fundusz Sprawiedliwości

Program: II

Priorytet: I Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

 

 

Wśród działań bezpośrednich zaplanowano następujące moduły:

 

1) Szkolenia dla pracowników 10 placówek opiekuńczo-wychowawczych i 10 placówek wsparcia dziennego z terenu woj. łódzkiego z zakresu dialogu bez przemocy, mające na celu zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności osób zajmujących się w pracy zawodowej problematyką przemocy wśród wychowanków placówek.

 

2) Grupowe zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu woj. łódzkiego z zakresu przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni.

 

3) Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla dzieci/młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z terenu woj. łódzkiego. Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne będzie miało na celu pomoc ofiarom potencjalnych przestępstw (w szczególności dotkniętych przemocą rówieśniczą), jak również profilaktykę przestępczości.

 

Ponadto zaplanowano przeprowadzenie w przestrzeni publicznej akcji informacyjnej dotyczącej przemocy rówieśniczej.

28.09.2018

 

Informujemy, że w zakładce „Ogłoszenia” zostały opublikowane wyniki rekrutacji placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego z terenu woj. łódzkiego na szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem doświadczonym przemocą. Wszystkie placówki umieszczone na listach rankingowych (osobnych dla POW i osobnych dla placówek wsparcia dziennego) zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

25.09.2018

 

Informujemy, że nabór placówek wsparcia dziennego do szkoleń przewidzianych w ramach modułu I, z godnie z  § 7, pkt 6 Regulaminu, został przedłużony do dn. 27.09.2018 r. do godziny 16.00. Z uwagi na powyższe przesunięciu ulegnie termin podpisywania umów z placówkami biorącymi udział w szkoleniach w ramach modułu I.

24.09.2018

 

Informujemy, że w zakładce „Ogłoszenia” są już opublikowane wyniki rekrutacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu woj. łódzkiego na grupowe zajęcia profilaktyczne z zakresu przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni.

17.09.2018

 

Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z woj. łódzkiego do udziału w projekcie „Mój świat bez przemocy” – przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży. Do udziału w grupowych zajęciach profilaktycznych z zakresu przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni zapraszamy całe klasy, aby podczas warsztatów można było zastosować mediacje rówieśnicze w naturalnym środowisku szkolnym. Rekrutacja rozpoczyna się 19 września (środa) o godz. 9:00 i kończy 21 września (piątek) o godz. 16:00. O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń placówek edukacyjnych.

Moduł II – Regulamin oraz Moduł II – Karta zgłoszenia znajdują się w zakładce „Dokumenty i materiały”.

24.08.2018

 

Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" w związku ze zbliżającą się inauguracją projektu "Mój świat bez przemocy" - przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży" publikuje ogłoszenie dotyczące postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy na potrzeby przeprowadzenia informacyjnej kampanii społecznej, zaplanowanej w ramach projektu.

Ogłoszenie wraz z warunkami wzięcia udziału w postępowaniu i trybem wyboru oferty znajduje się w zakładce "Ogłoszenia".

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA PROJEKTU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Użyte skróty

 

Projekt

 

to „Mój świat bez przemocy” – przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży, czyli zadanie publiczne realizowane przez Fundację Służby Rodzinie „Nadzieja” ze środków Grantodawcy

 

Grantodawca

to podmiot publiczny, który dofinansowuje Projekt: Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

RODO

to obowiązujący w całej Unii Europejskiej akt prawny dotyczący ochrony prywatności. Jego pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Pani/Pan

 

to Uczestnik Projektu np. uczeń, pedagog – w zależności od tego, w którym module Projektu bierze Pani/Pan udział.

 

Moduł nr 1 (Szkolenia dla pracowników 10 placówek opiekuńczo-wychowawczych i 10 placówek wsparcia dziennego z terenu woj. łódzkiego z zakresu dialogu bez przemocy): w przypadku tego modułu Uczestnikiem Projektu będzie osoba biorąca udział w szkoleniach dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego z terenu woj. łódzkiego z zakresu dialogu bez przemocy.

 

Moduł nr 2 (Grupowe zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu woj. łódzkiego z zakresu przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni): w przypadku tego modułu Uczestnikiem Projektu będzie osoba korzystająca z udziału w grupowych zajęciach profilaktycznych z zakresu przemocy rówieśniczej dla uczniów szkół podstawowych, czyli uczeń szkoły.

Wówczas niniejsza informacja zaadresowana jest nie tylko do ucznia, ale do przedstawiciela ustawowego ucznia, czyli najczęściej: rodziców; tam, gdzie jest mowa o „danych osobowych Pani/Pana” należy rozumieć także „dane osobowe Pani/Pana dziecka”.

 

Moduł nr 3 (Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla dzieci/młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z terenu woj. łódzkiego): w przypadku tego modułu Uczestnikiem Projektu będzie osoba korzystająca z indywidualnego poradnictwa psychologicznego/pedagogicznego.

Wówczas niniejsza informacja zaadresowana jest do ucznia i jego przedstawiciela ustawowego (czyli najczęściej: rodziców); tam, gdzie jest mowa o „danych osobowych Pani/Pana” należy rozumieć także „dane osobowe Pani/Pana dziecka”.

 

Udział w Projekcie będzie się wiązać z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i/lub danych Pani/Pana dziecka (dane dziecka w przypadku modułu 2 i 3). To znaczy, że poprosimy Panią/Pana o podanie w dokumentach takich danych takie jak imię, nazwisko, data urodzenia itd. i będziemy przechowywać je w naszej dokumentacji. W związku z tym, prawo zobowiązuje nas do przekazania Pani/Panu szczegółowej informacji o prywatności. Prosimy o przeczytanie poniższej informacji. Dziękujemy!

 

W związku z procedurą przystępowania do Projektu, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości,
co następuje:

 

 1. Kim jesteśmy?

Realizatorem Projektu jest Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Nasze pełne dane to:

 

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”, organizacja pożytku publicznego

Numer KRS: 0000262774

Adres: Łódź 93-162, ul. Broniewskiego 1a

Strona www: www.FundacjaNadzieja.org

Adres e-mail: fundacja@csr.org.pl

Dane kontaktowe biura Projektu – poniżej w stopce strony.

 

Tzw. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i/lub danych Pani/Pana dziecka w zakresie Projektu będziemy my, czyli powyższy podmiot.

 

 1. W jakim celu przetwarzamy dane i na jakiej podstawie prawnej?

Pani/Pana dane (i/lub dane Pani/Pana dziecka – moduły 2 i 3) będą przetwarzane w celu:

 • wykonania zadania realizowanego w ważnym interesie publicznym, tj. realizacji Projektu, czyli w szczególności jego funkcjonowania, kontroli i sprawozdawczości w zw. z art. 43 10 k.k.w. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, sg RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

Projekt będzie dokumentowany fotograficznie (zdjęcia na grupowych zajęciach profilaktycznych i na  szkoleniach dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego). Podstawą prawną przetwarzania będzie m.in. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Ponadto, informujemy, że w budynku Domu Samotnej Matki oraz w budynku Kompleksu Żywieniowego przy ul. Broniewskiego 1a oraz wokół nich – tj. tam, gdzie w związku z realizacją Projektu może niekiedy przebywać Pani/Pan lub Pani/Pana dziecko – jest stosowany monitoring wizyjny. Kamery zainstalowane są wewnątrz i na zewnątrz budynku:

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 222 Kodeksu pracy).

 

W toku realizacji Projektu może się zdarzyć, że podanie określonych danych będzie wynikać także z innych podstaw np. z Twojej zgody albo z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. b). W tym pierwszym przypadku zgoda będzie dobrowolna, tj. nie musisz jej udzielać; w tym drugim – podanie danych może być, jako wymóg ustawowy, obowiązkowe (wówczas skutki niepodania danych będą zamieszczone w tych przepisach). W tym zakresie będziemy udzielać dodatkowych informacji poza tą, wskazaną w tym formularzu – jeśli będzie to wymagane prawem.

 

 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych to warunek uczestnictwa w Projekcie, tj. skorzystania ze szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego z terenu woj. łódzkiego z zakresu dialogu bez przemocy, skorzystania z udziału w grupowych zajęciach profilaktycznych z zakresu przemocy rówieśniczej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, skorzystania z indywidualnego poradnictwa psychologicznego/
/pedagogicznego). Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość skorzystania wsparcia
w ramach Projektu.

 

W toku realizacji Projektu może się zdarzyć, że podanie określonych danych będzie wynikać także z innych podstaw niż Państwa zgoda czy realizacja Projektu np. z przepisów prawa. Wówczas podanie danych może być, jako wymóg ustawowy, obowiązkowe (wówczas skutki niepodania danych będą zamieszczone w tych przepisach).

 

 1. Komu możemy przekazać dane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub danych Pani/Pana dziecka mogą być:

 • podmioty, które pomagają nam w funkcjonowaniu, w szczególności świadcząc dla nas rozmaite usługi (firmy hostingowe lub informatyczne, utrzymujące nasze systemy; Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi);
 • Grantodawca i podmioty z nim związane, przetwarzające dane w szczególności w celu kontroli realizacji Projektu: Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz osoby przez niego upoważnione.

Jeśli dojdzie do przekazania danych osobowych w/w podmiotom nastąpi to jedynie w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkretnej czynności. Fundacja w przetwarzaniu Pani/Pana danych lub danych Pani/Pana dziecka nie będzie stosować zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 1. Jak długo będziemy przechowywać dane?

Pani/Pana dane lub dane Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wskazany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wymogi Projektu, tj. do 31.12.2023.

 

W zakresie monitoringu w budynkach przy ul. Broniewskiego 1a nagrania obrazu mogą być przechowywane  przez  okres  nieprzekraczający  3 miesięcy  od  dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w/w termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (art. 222 § 3 i 4 Kodeksu pracy).

 

W razie zmiany w/w przepisów Pani/Pana dane osobowe lub dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na zasadach wynikających ze zmienionych przepisów.

 

 1. Jakie ma Pani/Pan prawa?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania ich,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w przypadku Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  W pierwszej kolejności zachęcamy jednak do kontaktu z nami.

 

 1. Czy może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu danych po ich podaniu lub cofnąć zgodę?

Tak. Tam, gdzie podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadania publicznego ma Pani/Pan uprawnienie do sprzeciwu; może Pani/Pan zgłosić go z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Tam, gdzie podstawą przetwarzania danych jest zgoda ma Pani/Pan uprawnienie do cofnięcia zgody w każdym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem).

W takiej sytuacji prosimy o napisanie do nas maila w tej sprawie na adres biura Projektu lub po prostu zgłoszenie się do biura; a gdy Pani/Pana udział w Projekcie zakończy się – napisanie do nas mail na adres Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” lub zgłoszenie się do nas (nasze dane kontaktowe znajdują się na początku tego formularza).

Biuro Projektu:

 

ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

tel: 42 646 76 18

email: fundacja@csr.org.pl


Partnerzy