Projekty zrealizowane - Projekty - Projekty 

Projekty zrealizowane

Program Rozwoju Organizacji Obywateskich na lata 2018-2030

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Doposażenie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi w sprzęt AGD i drukarki do kart w związku z opieką nad uchodźcami z Ukrainy

 

DOFINANSOWANIE  8 351,22 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 8 351,22 zł

 

Centrum Służb Rodzinie (CSR) włącza się w różnoraką pomoc na rzecz Uchodźców z Ukrainy. Obecnie prowadzi Punkt Recepcyjny, który przewiduje całodzienne wyżywienie i nocleg do 100 osób, a średnio przybywa rotacyjnie około 70 osób każdego dnia. Ponadto CSR prowadzi stołówkę dla około 200 osób z Ukrainy, dlatego też niezbędną formą pomocy, aby działać mądrze i pomagać długofalowo jest pomoc finansowa, którą CSR otrzymała z NIW na zakup odkurzacza piorącego, który zapewni nienaganną czystość  i drukarki do kart, która pozwoli rejestrować Uchodźców, którzy nie maja jeszcze nadanego numeru pesel. Dzięki tym kartom będzie można sprawdzić z jakiej pomocy korzystają, a także pomoże to im w korzystaniu z punktów dystrybucji odzieży i wydawaniu posiłków w CSR. 

Pomoc doraźna stanowi istotne wsparcie. 

FSRN - "Mój świat bez przemocy" - przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży

W ramach projektu "Mój świat bez przemocy" - przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży, dofinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, przeprowadzono zdywersyfikowane działania zapobiegające przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości rówieśniczej, skierowanych do różnych grup odbiorców. Projekt był realizowany poprzez działania bezpośrednie (trzy moduły), jak również pośrednie (kampania informacyjna na terenie woj. łódzkiego i spoty filmowe w telewizji ogólnopolskiej). Zadanie realizowano od 01.09. - 31.12.2018 r.

 

Program: Fundusz Sprawiedliwości

Program: II

Priorytet: I Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

 

 

W ramach 3 modułów przeprowadzono następujące działania bezpośrednie:

moduł 1) Szkolenia dla pracowników 10 placówek opiekuńczo-wychowawczych i 10 placówek wsparcia dziennego z terenu woj. łódzkiego z zakresu dialogu bez przemocy, mające na celu zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności osób zajmujących się w pracy zawodowej problematyką przemocy wśród wychowanków placówek.

moduł 2) Grupowe zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu woj. łódzkiego z zakresu przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni.

moduł 3) Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla dzieci/młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z terenu woj. łódzkiego. Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne będzie miało na celu pomoc ofiarom potencjalnych przestępstw (w szczególności dotkniętych przemocą rówieśniczą), jak również profilaktykę przestępczości.

 

Ponadto przeprowadzono w przestrzeni publicznej akcję informacyjną dotyczą przemocy rówieśniczej.

 

CSR - Zaczynam od nowa - udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym

Centrum Służby Rodzinie prowadziło Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach zadania „Zaczynam od nowa - udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym”.

 

Program: Fundusz Sprawiedliwości

Program: I

Priorytet:

I Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym

II Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym

 

Dla osób pokrzywdzonych proponowano następujące bezpłatne formy pomocy:

Pomoc udzielaną przez Osobę Pierwszego Kontaktu

Pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów (mediacje)

Pomoc psychiatryczną - doraźną bądź stałą

Pomoc psychologiczną dla osób  pokrzywdzonym przestępstwem i dla osób najbliższych

Schronienie w Domu Samotnej Matki- dla pokrzywdzonych kobiet w ciąży lub/i z dziećmi

Pomoc materialną

 

CSR - Świetlice artystyczne

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi było partnerem Fundacji Działania w realizacji działania "Program edukacyjno - artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi" zwanego też w skrócie "Świetlicami artystycznymi". Dzięki współpracy partnerskiej podopieczni świetlicy środowiskowej "M.Łodzi Niegniewni" uczestniczyli w wieloletnim programie edukacyjno - artystycznym, biorąc udział w różnorodnych cyklach warsztatowych, które w przyswajalny dla dzieci sposób przybliżały zagadnienia kultury i sztuki, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

CSR - Program edukacyjno-socjalizacyjny "Mój Patriotyzm". "M. Łodzi Niegniewni" na wilczym szlaku

Projekt "Mój Patriotyzm". "M. Łodzi Niegniewni" na wilczym szlaku miał na celu aktywizację dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez promocję wartości patriotycznych i właściwych postaw obywatelskich.

 

Program: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Priorytet: II Aktywne społeczeństwo

Działanie: 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej

Strefa pożytku publicznego: 18 Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

W ramach projektu, realizowanego od 01.07 do 31.12.2018 r., zorganizowano obóz edukacyjno-socjalizacyjny "Na wilczym szlaku" oraz cykl zajęć "Mój patriotyzm" i "Spotkanie z autorytetem" dla podopiecznych świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni". Ostatecznie w projekcie wzięło udział 35 dzieci.

CSR - "WŁĄCZ SIĘ DO GRY – aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia sportowe (treningi i liga piłkarska)"

Projekt „WŁĄCZ SIĘ DO GRY - aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia sportowe (treningi i liga piłkarska)” miał na celu aktywizację społeczną min. 60 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach sportowych (treningach piłkarskich) oraz w lidze piłkarskiej.

 

Program: Otwarty konkurs ofert ogłaszany przez Województwo Łódzkie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego
Zakres: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2017 r. - działania z zakresu pomocy społecznej

 

W ramach projektu, realizowanego od 01.06 do 31.10.2017 r., zorganizowano turniej inauguracyjny oraz treningi piłkarskie i wakacyjną ligę piłkarską "Włącz się do gry" dla dzieci ze świetlic środowiskowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz grup nieformalnych.  Ostatecznie w projekcie wzięło udział 156 dzieci z dziewięciu placówek.

 
Częścią realizowanego zadania był II Łódzki Turniej Piłkarski Świetlic Środowiskowych

FSRN - „Dialog bez przemocy – szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Projekt „Dialog bez przemocy – szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych” miał na celu podniesienie kwalifikacji pracowników 12 łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy zawodowo zajmują się problematyką przemocy (wśród dzieci i której ofiarami są dzieci) poprzez objęcie ich specjalistycznymi szkoleniami, mającymi na celu zwiększenie ich wiedzy i praktycznych umiejętności w przedmiotowym zakresie.

 

Program: Otwarty konkurs ofert ogłaszany przez Województwo Łódzkie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego
Zakres: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2016 r. - działania z zakresu przeciwdziałania przemocy

 

W ramach projektu, realizowanego od 01.08 do 31.12.2016 r., przeprowadzono szkolenia z tematów „Praca z dzieckiem doświadczonym przemocą” (12 h) i „Bezpieczne i skuteczne formy wykluczające przemoc” (12 h) oraz 2 h szkoleń „Dobre praktyki”, dla łącznej grupy 149 osób z dwunastu POW.

Wzrost kwalifikacji zawodowych w obszarze wiedzy i praktycznych umiejętności przeciwdziałania przemocy odnotowano u 100% badanych (108 osób).
Projekt realizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ewangelizacyjno-Charytatywnym „Mocni w Duchu”

CSR - "SENIOR MENTOR - doświadczony wolontariusz. Propagowanie aktywności społecznej osób starszych"

Projekt "Senior Mentor – doświadczony wolontariusz(…)" miał na celu promocję zwiększenia aktywności społecznej osób starszych oraz promocję idei rodziny wielopokoleniowej i potencjału osób po 60 roku życia dla społeczności lokalnej.

 

Program: Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS)
Priorytet: Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
Działanie: 1 Formy aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych (rozwój społeczeństwa obywatelskiego).

 

W ramach projektu, realizowanego od 01.07 do 31.12.2016 r., przeprowadzono szkolenia Seniorów na wolontariuszy oraz wolontariuszy - opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dla łącznej grupy 100 osób w wieku 60+. Zrealizowano również kampanię społeczno-promocyjną na rzecz aktywizacji osób starszych, opartą na klipach filmowych promujących aktywny tryb życia oraz włączanie się w działania wolontarystyczne. Kampania została wyemitowana m. in. na antenach: TVP 1, TVP Kultura, TVP Polonia oraz w oddziałach regionalnych telewizji polskiej.

W efekcie przeprowadzonych działań aktywizacyjnych 33 osoby podpisały umowy wolontariackie i aktywnie działają w przestrzeni społecznej już po zakończeniu projektu.

FSRN - KoWAL-KAriery i życia

Projekt "KoWAL-KAriery i życia" miał na celu aktywizację społeczną dzieci ze świetlicy "Anielisko" oraz z Domu Samotnej Matki, poprzez cykl warsztatów organizowanych w ramach zadania.

 

Program: Otwarty konkurs ofert ogłaszany przez Prezydenta Miasta Łodzi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego
Zakres: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży
Działanie: I Wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie

 

W zajęciach uczestniczyły dzieci, w których środowisku obecny był problem przemocy, zarówno fizycznej, jak psychicznej, dlatego hasłem przewodnim warsztatów był motyw walki, czytelny dla młodych ludzi objętych wsparciem.

Dzięki realizacji zadania udało się pokazać szlachetną stronę terminu "walka" i to, że nie dotyczy on jedynie niekontrolowanej agresji i przemocy fizycznej. Cykl warsztatów „KoWAL-KAriery i życia” uświadomił uczestnikom, że główną istotą tego słowa może być walka z samym sobą, z przeciwnościami losu, własnymi wadami i niedoskonałościami, a także walka o osiągnięcie konkretnego celu w życiu. Działania warsztatowe koncentrowały się na nauce uczestniczących dzieci współpracy i kontroli trudnych emocji, ale także akceptacji siebie i innych. Dzięki temu wyrobiono umiejętność kontrolowania własnych emocji i kanalizowania ich we właściwy sposób, a także rozwinięto zdolność współpracy wśród uczestników.

W projekcie, realizowanym od 22.10.2016 do 30.12.2016 r., wzięło udział 36 dzieci: 32 ze świetlicy "Anielisko" i 4 z Domu Samotnej Matki.

Inauguracyjny warsztat "Znajdź w sobie siłę i stań do walki" prowadził Przemysław Wieczorek, reprezentant Polski w para teakwondo, wicemistrz świata i Europy.

 

Projekt realizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ewangelizacyjno-Charytatywnym „Mocni w Duchu”

FSRN - SamaDzielna - program usamodzielnienia dla samotnych matek

Projekt usamodzielnienia dla podopiecznych Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej oraz Fundacji Służbie Rodzinie "Nadzieja".

 

Program: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012

Oś priorytetowa: I Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
Obszar wsparcia: 1 Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w
życiu publicznym

 

W ramach realizowanych działań przeprowadzono szkolenia przygotowujące uczestniczki do życia zawodowego i społecznej roli matki.

Ponadto 12 samotnych matek, biorących udział w projekcie "SamaDzielna - program usamodzielnienia dla samotnych matek" odbyło staże zawodowe, przygotowujące do powrotu na rynek pracy.

Projekt realizowano w okresie od 01.06.2012 do 31.12.2012.

 

CSR - Jeszcze bardziej pokochać urwisa - EKSTRANIANIA w Twoim domu

Projekt "Jeszcze bardziej pokochać urwisa - EKSTRANIANIA w Twoim domu" miał na celu wsparcie dzieci i rodziców poprzez zapewnienie pomocy wychowawczej, udzielanej przez wykwalifikowanego pedagoga w środowisku domowym rodzin uczestniczących w projekcie.

 

Program: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009
Oś priorytetowa: III Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne

 

W ramach projektu rodzice otrzymywali pomoc w zakresie budowy prawidłowych relacji rodzinnych, nabywali nowe umiejętności rozwiązywania problemów oraz poznawali związki pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem dziecka. Projekt realizowano we współpracy m.in. ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej i kuratorami sądowym.

Po zakończeniu realizacji, przypadającej na okres 15.06.2009-14.11.2010 r., zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie okazało się tak duże, że działalność "ekstraniani" jest kontynuowana do dzisiaj, w ramach struktur Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieja".

CSR - Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności

Jeden z największych projektów Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, realizowany w ramach kilku edycji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarze realizacji: w Łodzi i na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymały wsparcie w postaci sprzętu i materiałów dydaktycznych, zajęć wyrównawczych i specjalistycznych rozwijających zainteresowania uczniów, a także wdrożenia nowych form nauczania języka polskiego i angielskiego.

 

Pierwsza edycja zakończyła się 31 marca 2008 r. W 2009 r. powstały trzy kolejne edycje dla łącznie szesnastu szkół podstawowych z terenu Miasta Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego, realizowane od 01.11.2009 do 31.08.2011 r.

W ramach wszystkich edycji przeprowadzono łącznie 22 279 godzin zajęć dla 2 853 uczniów oraz 498 nauczycieli. Ponadto dzięki "Szkolnej Akademii Innowacji i Odpowiedzialności" 494 dzieci wyjechało w Góry Sowie i nad morze, na cykl warsztatów edukacyjnych "Akademia Przygody".

 

CSR - Budowa Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi

Budowa Domu była realizowana w ramach projektu o nazwie "Budowa Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: V Infrastruktura społeczna
Działanie: V.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Przedmiotem projektu była budowa wraz z wyposażeniem nowego obiektu pomocy społecznej - Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Głównym celem był wzrost znaczenia usług pomocy społecznej w rozwoju gospodarczym Regionu Łódzkiego w obszarze pomocy rodzicom z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży oraz innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które są mieszkańcami Łodzi i Regionu Łódzkiego.

Cele szczegółowe projektu: poprawa jakości usług świadczonych przez placówki pomocy społecznej, zwiększenie dostępności mieszkańców, w tym niepełnosprawnych, do usług pomocy społecznej, zmniejszanie społeczno-ekonomicznych dysproporcji wewnątrzregionalnych, zwiększenie kompleksowości świadczonych usług, ze szczególnym uwzględnieniem usamodzielniania klientów i zdecydowaną poprawę warunków bezpieczeństwa osób korzystających z placówki.

 

W nowym Domu Samotnej Matki wsparcie realizowane jest nie tylko poprzez całodobowy pobyt matek i dzieci, ale także szereg usług specjalistycznych:

 

 • poradnictwo w zakresie wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • diagnoza sytuacji wraz z indywidualnym planem wsparcia,
 • szkoła matek przygotowująca do odpowiedzialnego macierzyństwa i rodzicielstwa,
 • szkoła rodzenia, przygotowująca do porodu, naturalnego karmienia i opieki nad noworodkiem,
 • indywidualne wsparcie asystenckie dla każdego mieszkańca,
 • warsztaty rozwijające umiejętności społeczne,
 • warsztaty przygotowujące do aktywności na rynku pracy,
 • szkolenia zawodowe w zakresie zawodów poszukiwanych na rynku pracy (w tym Klub Integracji Społecznej i jednostka ekonomii społecznej),
 • szkoła dla rodziców, przygotowująca do pełnienia funkcji wychowawczych (w miarę możliwości obydwoje rodziców),
 • otwarte poradnictwo specjalistyczne dla rodziców z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży oraz innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi,
 • zintegrowanie działalności pomocowej DSM z ofertą Centrum Służby Rodzinie.

Partnerzy