Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego

 • O projekcie
 • Cel projektu
 • Aktualności
 • Zapytania ofertowe
 • Kontakt

Projekt „Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM  im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego” RPLD.09.01.03-10-A002/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie: IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź

 

Realizator projektu: Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

Partner: Miasto Łódź

Dofinansowanie: 1 418 739,29 zł

Wkład własny: 74 670,49 zł

Termin realizacji: 2020-09-01 - 2022-10-31

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 72 matek z obszaru rewitalizacji, podopiecznych Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowego programu "włączającego" społecznie i zawodowo, w ramach 6 edycji realizowanych w okresie IX.2020-X.2022, na co złożą się:

 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne udzielane w trybie ciągłym
 • trening umiejętności społecznych
 • "włączająca" grupa wsparcia
 • analiza potrzeb i predyspozycji zawodowych, zgodnie z którą uczestniczki zostaną skierowane na szkolenia zawodowe, dobrane do swoich potrzeb i możliwości
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Reintegracji i Indywidualny Plan Działania.

2021-02-16

W styczniu 2021 r. w ramach realizacji projektu rozpoczęły się warsztaty treningu umiejętności społecznych oraz wsparcie psychologiczne dla uczestniczek. Trening będzie miał charakter spotkań warsztatowych (90h/edycja) i będzie realizowany w czasie 3 m-cy. Podczas spotkań uczestniczki rozwiną umiejętności społeczne, komunikacyjne, gospodarowania czasem i budżetem. Dostosowany będzie do ich potrzeb i predyspozycji.

 

Każda uczestniczka zostanie objęta także indywidualnym wsparciem psychologicznym (7 godzin doradztwa).

 

HARMONOGRAM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – EDYCJA I 

Data

Temat

12.01.2021

Trening społeczny

13.01.2021

Trening społeczny

14.01.2021

Edukacja prawna

19.01.2021

Trening finansowy

20.01.2021

Trening społeczny

21.01.2021

Trening finansowy

26.01.2021

Trening społeczny

27.01.2021

Trening społeczny

28.01.2021

Trening społeczny

02.02.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

03.02.2021

Trening społeczny

04.02.2021

Edukacja prawna

09.02.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

10.02.2021

Trening społeczny

11.02.2021

Trening finansowy

16.02.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

16.02.2021

Trening społeczny

18.02.2021

Gospodarowanie czasem

23.02.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

25.02.2021

Komunikacja

02.03.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

03.03.2021

Trening społeczny

04.03.2021

Komunikacja

09.03.2021

Edukacja Prawna

10.03.2021

Trening społeczny

11.03.2021

Gospodarowanie czasem

16.03.2021

Trening komunikacyjny

17.03.2021

Trening społeczny

18.03.2021

Trening komunikacyjny

23.03.2021

Trening komunikacyjny

25.03.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

30.03.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

  

UWAGA: Ze względu na panującą sytuację pandemiczną terminy poszczególnych warsztatów TUS oraz spotkania Grupy Wsparcia mogą ulec zmianie.

 

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na  świadczenie usługi opieki nad dziećmi.
Szczegóły zapytania w załącznikach.
 
 
 
 
 
W związku z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na 
świadczenie usługi cateringowej składającej się z dostarczenia produktów na przerwę kawową.
Szczegóły zapytania w załącznikach.

Biuro projektu:

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a


Partnerzy