Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego

  • O projekcie
  • Cel projektu
  • Kontakt

Projekt „Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM  im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego” RPLD.09.01.03-10-A002/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie: IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź

 

Realizator projektu: Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

Partner: Miasto Łódź

Dofinansowanie: 1 418 739,29 zł

Wkład własny: 74 670,49 zł

Termin realizacji: 2020-09-01 - 2022-10-31

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 72 matek z obszaru rewitalizacji, podopiecznych Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowego programu "włączającego" społecznie i zawodowo, w ramach 6 edycji realizowanych w okresie IX.2020-X.2022, na co złożą się:

  • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne udzielane w trybie ciągłym
  • trening umiejętności społecznych
  • "włączająca" grupa wsparcia
  • analiza potrzeb i predyspozycji zawodowych, zgodnie z którą uczestniczki zostaną skierowane na szkolenia zawodowe, dobrane do swoich potrzeb i możliwości
  • 3-miesięczne staże zawodowe
  • Opracowanie Indywidualnego Planu Reintegracji i Indywidualny Plan Działania.

Biuro projektu:

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a


Partnerzy