Kryteria pomocy - Dom Samotnej Matki - Dom samotnej matki 

Kryteria pomocy

Z oferty pomocy w Domu Samotnej Matki mogą korzystać matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, mieszkanki Łodzi i województwa łódzkiego. Istotne znaczenie ma posiadanie ostatniego stałego miejsca zameldowania w Łodzi lub na terenie województwa łódzkiego. W przypadku osób zameldowanych na terenie gmin należących do województwa łódzkiego konieczna jest zgoda ośrodka pomocy społecznej na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca tj. 863 zł od osoby na miesiąc.


Warunkiem przyjęcia osoby potrzebującej pomocy jest decyzja Dyrektora Domu.


Matki są kierowane do naszej placówki na wniosek Ośrodków Pomocy Społecznej.


Pobyt w Domu samotnej Matki jest czasowy. Zwykle trwa on 1 rok.


Przyjmujemy :
•    matki z małoletnimi dziećmi, w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej, również ofiary przemocy.
•    matki w ciąży.
Nie przyjmujemy osób chorych psychicznie i czynnie uzależnionych od alkoholu lub narkotyków.
W przypadku osoby uzależnionej warunkiem przyjęcia jest ukończenie terapii.

Dom samotnej matki warunki przyjęcia

Wymagania formalne do przyjęcia:
1.    Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu.
2.    Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na        zamieszkanie osoby ubiegającej się o skierowanie do domu.
3.    Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu.
4.    Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i książeczka zdrowia dziecka.
5.    Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
6.    Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia.
7.    W przypadku małoletnich matek przyjęcie następuje na mocy postanowienia sądu i po porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi, III Wydział Pracy Środowiskowej. Warunkiem przyjęcia jest złożenie uprzednio przygotowanego kompletu wymaganych dokumentów i dopełnienie wszelkich formalności.W dniu przyjęcia konieczna jest obecność opiekuna prawnego małoletniej matki. Jeżeli małoletnia kierowana jest z placówki opiekuńczo – wychowawczej lub pogotowia opiekuńczego bądź innej placówki, wymagana jest opinia ośrodka o podopiecznej i o jej stanie zdrowia.

 

Partnerzy