zakres pomocy 

Zakres pomocy

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia  17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Na postawie art. 47 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66).
Zakres świadczonej pomocy:

1.    Interwencja :
•    Zapewniamy schronienie kobietom w ciąży, w okresie okołoporodowym. Działanie to jest możliwe do realizacji poprzez możliwość udzielenia schronienia 30 osobom dorosłym i 30 dzieciom, mieszkańcom Łodzi i województwa łódzkiego.
•    Izolujemy osoby ubiegające się o pomoc przed sprawcami przemocy. Dodatkowo Dom posiada tzw. pokój interwencyjny do przyjęcia osoby w nagłej sytuacji kryzysowej.
•    Wspieramy w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.
•    Zapobiegamy marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie i powrót do normalności po odrzuceniu ich przez rodziny, partnerów czy środowisko z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa lub przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.
•    Zapobiegamy sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej, a przez to zmniejszenie liczby małoletnich trafiających do placówek pieczy zastępczej i opiekuńczo - wychowawczych.
•    Zapobiegamy powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wyuczonej bezradności.
2.   Zabezpieczenie potrzeb bytowych:
•   Zapewniamy odrębne pomieszczenia do spania. Pokoje dla kobiet są pojedyncze, zarówno dla matek z małoletnimi dziećmi jak i dla kobiet w ciąży. Wyposażone są w łazienkę dzieloną przez 2 rodziny. Pokoje zaopatrzone są w niezbędny sprzęt i meble, pościel, bieliznę oraz środki utrzymania higieny osobistej.
•    Dom posiada ogólnodostępne pomieszczenie do pobytu dziennego dla mieszkańców wraz z dziećmi.
•    Zapewniamy ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania posiłków.
•   W Domu istnieje możliwość korzystania z biblioteki, sali pracy cichej wyposażonej w komputery i z dostępem do Internetu, sali warsztatowej do zajęć grupowych, szkoleń i warsztatów.
•   W przypadku Klienta z niepełnosprawnością ruchową zapewniamy odpowiednie warunki umożliwiające swobodne funkcjonowanie tj. podjazd, winda, pokój i łazienka przystosowana dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Celem jest umożliwienie pełnego korzystania z usług Domu Samotnej Matki osobom niepełnosprawnym, stworzenie możliwości korzystania z pełnej oferty instytucji osobom niepełnosprawnym z uwagi na to, że przystosowanie Domu usuwa wszelkie bariery fizyczne i techniczne.
3.    Działania opiekuńczo – wspomagające:
•    W zakresie opieki zdrowotnej oprócz umożliwienia dostępu do świadczeń zdrowotnych, zapewniamy opiekę położniczą, w tym szkołę matek, przygotowującą do odpowiedzialnego macierzyństwa i rodzicielstwa; szkołę rodzenia, przygotowującą do porodu, naturalnego karmienia i opieki nad noworodkiem.
•    W obszarze pomocy materialnej Mamy w chwili przyjęcia do DSM otrzymują środki higieny osobistej, jak również środki czystości
w sytuacji braku możliwości samodzielnego zakupu.
•    W obszarze wsparcia informacyjnego oferujemy pomoc w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych, a także w razie konieczności asystenturę w terenie wspierającą sprawczość w załatwianiu spraw.
•    Pomoc w załatwieniu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Realizacja tego celu odbywa się poprzez zawieranie indywidualnych kontraktów z Mamą, które określają cele wyznaczone do zrealizowania w czasie pobytu w Placówce. Kontrakty stanowią Indywidualny Plan Usamodzielnienia (IPU). W ich ramach oferowana jest pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w tym uregulowania sytuacji formalno - prawnej (alimenty, uznanie ojcostwa, ustalenie opiekuna prawnego).
4.       Pomoc specjalistów.
•    Prowadzenie pracy socjalnej.
Obok zwykłej pracy socjalnej, prowadzone są warsztaty i szkolenia z zakresu nabywania umiejętności społecznych.
•    Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne.
Pomoc psychologiczna dostosowywana jest do indywidualnej sytuacji życiowej mieszkanki, określonej w przeprowadzonym wywiadzie. Oferowane wsparcie, ma charakter spotkań zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
•    Doradztwo zawodowe.
Przeprowadzane są warsztaty i szkolenia z doradcami zawodowymi i trenerami.
•    Posługa duszpasterska.
Mieszkanki mogą uczestniczyć w Eucharystii, przystępować do sakramentów. Istnieje możliwość indywidualnych rozmów z księdzem kapelanem i siostrami pracującymi w Domu.


Partnerzy