CSR - Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań - Projekty - Projekty 

CSR - Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań

  • O projekcie
  • Cel projektu
  • Aktualności
  • Rekrutacja
  • Ogłoszenia
  • Informacja dla kandydatów na Uczestnika i dla Uczestnika Projektu
  • Kontakt

W ramach projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (przy ulicy Broniewskiego 1a) jest prowadzona placówka wsparcia dziennego, działająca na zasadzie świetlicy środowiskowej.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie: 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

 

Działalność świetlicy współfinansowana jest również ze środków budżetu Miasta Łodzi w ramach dofinansowania zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni", ul. Broniewskiego 1a) 

 

Świetlica (dla 30 dzieci w wieku 6-15 lat) prowadzi działalność od lipca 2016 roku (w ramach niniejszego projektu działalność świetlicy jest przewidziana od stycznia 2019 roku).

 

W ramach działalności świetlicy rozwijane są następujące kompetencje kluczowe podopiecznych:

 

1)porozumiewanie się w języku ojczystym

2)kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne

3)umiejętność uczenia się

4)kompetencje społeczne i obywatelskie

5)świadomość i ekspresja kulturalna

 

Wychowawcy nie ograniczają się jednak do w/w kompetencji, ale w miarę możliwości skupiają się także na pracy w tych obszarach, w których dane dziecko najbardziej potrzebuje wsparcia.

Świetlica zapewnia przebywającym w niej dzieciom m. in.: pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego (koła zainteresowań), zajęcia indywidualne wyrównujące braki edukacyjne, zajęcia sportowe, wyjścia do kina/teatru/innych miejsc kultury i rozrywki (przynajmniej raz w miesiącu), codzienny ciepły posiłek, czy indywidualną opiekę psychologa przez cały okres realizacji projektu. Przy tego rodzaju wsparciu Centrum Służby Rodzinie zamierza pełnić rolę uzupełniającą dla działań szkoły, np. we współpracy z pedagogiem szkolnym, co pozwoliłoby na osiągnięcie możliwie wysokiej skuteczności działań korekcyjno-kompensacyjnych względem danego dziecka.

 

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia przewidzianych w świetlicy jest całkowicie bezpłatne (dotyczy to także zorganizowanych, biletowanych wyjść).

Swoje działanie placówka kieruje do dzieci ze środowisk wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie do dzieci, żyjących w trudnych warunkach materialno-bytowych.

Celem projektu Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań jest dalsze prowadzenie opiekuńczo wychowawczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-15 lat, zagrożonych ubóstwem oraz ekskluzją społeczną, z terenu powiatu m. Łódź oraz rozszerzenie dotychczas oferowanego wsparcia poprzez:

1) wprowadzenie formy pracy podwórkowej, dla dzieci, które w początkowym etapie nie kwalifikują się do objęcia opieką w placówce

2) wprowadzenie specjalistycznych zajęć indywidualnych

3) zwiększenie ilości realizowanych kompetencji kluczowych

4) zwiększenie dostępności (praca w jedną sobotę w miesiącu)

 

Poprawi to dostęp do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie. Centrum Służby Rodzinie planuje nie tylko utrzymać placówkę przez wymagany czas w i po projekcie, ale chce by na trwałe stała się ona ważnym punktem na mapie rewitalizacji społecznej Łodzi.

 

CSR ma zamiar prowadzić zajęcia socjalizacyjne w szerokim zakresie: poprzez indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone w świetlicy, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, sportowe oraz prowadzenie kół zainteresowań rozwijających naturalne talenty i predyspozycje dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie.

 

Termin realizacji projektu Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań: 01.12.2018 - 30.11.2021

Wartość projektu Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań: 671 617,50 zł

Kwota dofinansowania projektu Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań: 623 617,50 zł

 

Wartość zadania publicznego Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica Środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni", ul. Broniewskiego 1a) na lata 2018-2020: 150 480,00 zł; na rok 2021: 38 319,00 zł

Kwota przyznanego dofinansowania zadania publicznego Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica Środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni", ul. Broniewskiego 1a) na lata 2018-2020: 93 837,00 zł; na rok 2021: 28 459,00 zł

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

02.11.2021 r.

 

Informujemy, że w listopadzie świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00, za wyjątkiem dnia 12.11, kiedy placówka będzie pracować w godzinach 12.00-18.00.

Jednocześnie informujemy, że w listopadzie świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 20.11.2021 r., w godzinach 09.00-15.00.

01.10.2021 r.

 

Informujemy, że w październiku świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00.

Jednocześnie informujemy, że w październiku świetlica będzie pracować w soboty: 02.10.2021 r. oraz 16.10.2021 r., każdorazowo w godzinach 09.00-15.00.

02.08.2021 r.

 

Informujemy, że we wrześniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-18.00.

Jednocześnie informujemy, że we wrześniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 11.09.2021 r., w godzinach 09.00-15.00.

02.08.2021 r.

 

Informujemy, że w sierpniu świetlica będzie pracować w dniu 28.08.2021 r., w godzinach 09.00-17.00.

Jednocześnie informujemy, że w sierpniu także w dniu robocze świetlica będzie pracować w godzinach 09.00-17.00.

02.07.2021 r.

 

Informujemy, że w lipcu świetlica będzie pracować w dniu 10.07.2021 r., w godzinach 09.00-17.00.

26.06.2021 r.

 

Informujemy, że, z uwagi na zakończenie roku szkolnego, w dniach 28.06-30.06.2021 r. placówka będzie pracować w godzinach 9-15.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na chęć lepszego dopasowania godzin pracy do potrzeb rodziców uczęszczających do nas dzieci, w lipcu 2021 r. świetlica będzie funkcjonować w godzinach 09.00-17.00.

28.05.2021 r.

 

Informujemy, że w dniu 04.06.2021 r. świetlica będzie nieczynna. Ponadto informujemy, że w czerwcu świetlica będzie pracować w dniu 12.06.2021 r., w godzinach 09.00-15.00.

30.04.2021 r.

 

Informujemy, że decyzją dyrektora CSR w dniu 04.05.2021 r. świetlica będzie nieczynna, z uwagi odbioru dnia wolnego za dzień 01 maja (sobota). Ponadto informujemy, że w maju świetlica będzie pracować w dniu 22.05.2021 r., w godzinach 09.00-15.00.

31.03.2021 r.

 

Informujemy, że w dniach 01.04, 02.04 oraz 06.04.2021 r. świetlica będzie pracować w godzinach 09.00-15.00. Jednocześnie informujemy, że w dniach 01.04 oraz 02.04 świetlica będzie pracować wyłącznie w formie zdalnej. Ponadto w kwietniu świetlica będzie pracować w dniu 17.04.2021 r., w godzinach 09.00-15.00.

Korzystając z okazji życzymy wszystkim dobrych, zdrowych i - zważywszy na aktualną sytuację pandemiczną - możliwie jak najbardziej normalnych świąt Wielkiej Nocy!

05.03.2021 r.

 

Informujemy, że w marcu świetlica będzie pracować w dniu 13.03.2021 r., w godzinach 09.00-15.00.

Jednocześnie informujemy, że w bieżącym miesiącu forma pracy podwórkowej nadal pozostanie zawieszona.

12.02.2021 r.

 

Wracamy! Od 15.02 nasza świetlica nareszcie ponownie rozpoczyna pracę stacjonarną. Cieszycie się? Bo my już nie możemy się doczekać :)

28.12.2020 r.

 

Informujemy, że, z uwagi na okres przerwy świątecznej w szkołach i nadchodzących ferii zimowych, od 28.12.2020 do 15.01.2021 r. praca zdalna placówki będzie odbywać się w godzinach 9-15. Standardowe godziny pracy powrócą od dnia 18.01.2021 r.

02.11.2020 r.

 

Informujemy, że w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30.10.2020 r. (§ 11a: cyt. „Do odwołania placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość”) od dnia 03.11.2020 r. do odwołania świetlica będzie nieczynna. W tym czasie praca z podopiecznymi będzie prowadzona wyłącznie w formie zdalnej (za pośrednictwem kanałów społecznościowych: facebook, messenger, skype).

Na wznowienia bezpośrednich zajęć z dziećmi może wpłynąć rozwój sytuacji epidemiologicznej i związane z tym decyzje organów państwowych i samorządowych, o czym uczestnicy projektu będą na bieżąco informowani.

06.10.2020 r.

 

Informujemy, że w październiku świetlica będzie pracować w dniu 17.10.2020 r., w godzinach 09.00-15.00.

Jednocześnie informujemy, że w bieżącym miesiącu forma pracy podwórkowej nadal pozostanie zawieszona.

05.09.2020 r.

 

Informujemy, że we wrześniu świetlica będzie pracować w dniu 12.09.2020 r., w godzinach 09.00-15.00.

31.08.2020 r.

 

Informujemy, że we wrześniu 2020 r. forma pracy podwórkowej nadal pozostanie zawieszona.

03.08.2020 r.

 

Informujemy, że w sierpniu świetlica będzie pracować w dniu 29.08.2020 r., w godzinach 09.00-17.00.

24.07.2020 r.

 

W związku z nowymi wytycznymi GIS od dnia 27.07.2020 w zajęciach świetlicy może uczestniczyć maksymalnie 18 dzieci, będących podopiecznymi placówki.

Do udziału w zajęciach konieczne będzie podpisanie przez rodzica/opiekuna oświadczenia dotyczącego pobytu dziecka w placówce, uwzględniającego wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku gdyby większa ilość rodziców była gotowa na powierzanie dzieci opiece w placówce, będzie stosowany system rotacyjny.

W przypadku zmniejszenia obostrzeń (rekomendacje GIS podają dokładną ilość dzieci na m2 przestrzeni w placówce), ilość dzieci biorących udział w zajęciach jednego dnia zostanie stosownie zwiększona.

Jednocześnie informujemy, że powyższe rozwiązania dotyczą wyłącznie opieki w placówce stacjonarnej. Forma pracy podwórkowej nadal pozostaje zawieszona.

01.07.2020 r.

 

Informujemy, że w lipcu świetlica będzie pracować w dniu 11.07.2020 r., w godzinach 09.00-17.00.

05.06.2020 r.

 

Informujemy, że w czerwcu świetlica będzie pracować w dniu 27.06.2020 r., w godzinach 10.00-16.00.

01.06.2020 r.

 

Prezent od nas na Dzień Dziecka: działamy! :)

 

W związku z brakiem nowego polecenia Wojewody Łódzkiego, świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" wznawia działania od dnia 01.06.2020 r. 

Forma pracy będzie dostosowana do obostrzeń związanych z panującą sytuacją epidemiologiczną.

 

Z uwagi na treść przedmiotowej rekomendacji GIS i przeprowadzone telefoniczne rozeznanie wśród rodziców odnośnie tego kto będzie gotowy powierzać dzieci opiece w świetlicy w obecnych warunkach, podjęto decyzję o uruchomieniu placówki w czerwcu dla 12 osób dziennie. Powyższe rozwiązanie koresponduje zarówno z warunkami lokalowymi po uwzględnieniu obostrzeń zawartych w rekomendacjach GIS, jak i deklaracjami rodziców/opiekunów. Do udziału w zajęciach konieczne będzie podpisanie przez rodzica/opiekuna oświadczenia dotyczącego pobytu dziecka w placówce, uwzględniającego wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku gdyby większa ilość rodziców była gotowa na powierzanie dzieci opiece w placówce, zostanie wprowadzony system rotacyjny. W przypadku zmniejszenia obostrzeń (rekomendacje GIS podają dokładną ilość dzieci na m2 przestrzeni w placówce), ilość dzieci biorących udział w zajęciach jednego dnia zostanie stosownie zwiększona.

Jednocześnie informujemy, że powyższe rozwiązania dotyczą wyłącznie opieki w placówce stacjonarnej. Forma pracy podwórkowej nadal pozostaje zawieszona.

25.05.2020 r.

 

Informujemy, że w związku z brakiem nowego polecenia Wojewody Łódzkiego, świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" przygotowuje się do wznowienia stacjonarnego działania od dnia 01.06.2020 r. Planowane uruchomienie placówki jest uzależnione od ewentualnego nowego polecenia Wojewody Łódzkiego, a forma pracy będzie dostosowana do obostrzeń związanych z panującą sytuacją epidemiologiczną. O ostatecznym rozwoju sytuacji, w przypadku gdyby wznowienie działalności nie zostało odroczone poleceniem Wojewody, rodzice dzieci będą informowani telefonicznie.

Na ewentualną zmianę terminu wznowienia zajęć z dziećmi może wpłynąć rozwój sytuacji epidemiologicznej i związane z tym decyzje organów państwowych i samorządowych

11.05.2020 r.

 

Informujemy, że w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 08 maja 2020 r., który na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużył polecenie zamknięcie placówek wsparcia dziennego na terenie województwa łódzkiego do dnia 24.05.2020 r., świetlica w powyższym okresie pozostanie nieczynna.

Planowany termin wznowienia działalności to 25.05.2020 r.

Na ewentualną zmianę terminu wznowienia zajęć z dziećmi może wpłynąć rozwój sytuacji epidemiologicznej i związane z tym decyzje organów państwowych i samorządowych

27.04.2020 r.

 

Informujemy, że w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2020 r., który na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużył polecenie zamknięcie placówek wsparcia dziennego na terenie województwa łódzkiego do dnia 10.05.2020 r., świetlica w powyższym okresie pozostanie nieczynna.

Planowany termin wznowienia działalności to 11.05.2020 r.

Na ewentualną zmianę terminu wznowienia zajęć z dziećmi może wpłynąć rozwój sytuacji epidemiologicznej i związane z tym decyzje organów państwowych i samorządowych

14.04.2020 r.

 

Informujemy, że w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2020 r., który na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużył polecenie zamknięcie placówek wsparcia dziennego na terenie województwa łódzkiego do dnia 24.04.2020 r., świetlica w powyższym okresie pozostanie nieczynna.

Planowany termin wznowienia działalności to 27.04.2020 r.

Na ewentualną zmianę terminu wznowienia zajęć z dziećmi może wpłynąć rozwój sytuacji epidemiologicznej i związane z tym decyzje organów państwowych i samorządowych

25.03.2020 r.

 

Informujemy, że w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2020 r., który na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużył polecenie zamknięcie placówek wsparcia dziennego na terenie województwa łódzkiego do dnia 10.04.2020 r., świetlica w powyższym okresie pozostanie nieczynna.

Planowany termin wznowienia działalności to 14.04.2020 r.

Na ewentualną zmianę terminu wznowienia zajęć z dziećmi może wpłynąć rozwój sytuacji epidemiologicznej i związane z tym decyzje organów państwowych i samorządowych.

12.03.2020 r.

 

Informujemy, że w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 11 marca 2020 r., który na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 polecił zamknięcie placówek wsparcia dziennego na terenie województwa łódzkiego, od dnia 13.03.2020 r. świetlica będzie nieczynna.

Planowany termin wznowienia działalności to 26.03.2020 r.

Na ewentualną zmianę terminu wznowienia zajęć z dziećmi może wpłynąć rozwój sytuacji epidemiologicznej i związane z tym decyzje organów państwowych i samorządowych.

02.03.2020 r.

 

Informujemy, że w marcu świetlica będzie pracować w dniu 14.03.2020 r., w godzinach 9.00-15.00. Jednocześnie informujemy, że w dniu 13.03.2020, z uwagi na tzw. "nocowisko", świetlica będzie pracować w godzinach 16.00-22.00.

03.02.2020 r.

 

Informujemy, że w lutym świetlica będzie pracować w dniu 08.02.2020 r., w godzinach 10.00-16.00.

07.01.2020 r.

 

Informujemy, że w styczniu świetlica będzie pracować w dniu 25.01.2020 r., w godzinach 9.00-15.00.

Jednocześnie informujemy, że w okresie ferii zimowych (13.01-24.01.2020 r.), z uwagi na przerwę międzysemestralną w łódzkich szkołach, świetlica będzie czynna w godzinach 9.00-15.00.

04.12.2019 r.

 

Informujemy, że w grudniu z uwagi na Święta Bożego Narodzenia świetlica nie będzie pracować w dniu 24.12.2019 r.

W zamian za to świetlica będzie pracować nie w jedną, a w dwie soboty w nadchodzącym miesiącu: 14.12.2019 r. w godzinach 9.00-15.00 oraz 28.12.2019 r. w godzinach 9.00-15.00.

Jednocześnie informujemy, że w dniach: 23-31.12.2019 r., z uwagi na ferie świąteczne w szkołach, placówka będzie pracować w godzinach 9.00-15.00.

04.11.2019 r.

 

Informujemy, że w listopadzie świetlica będzie pracować w dniu 23.11.2019 r. w godzinach 10.00-16.00.

01.10.2019 r.

 

Informujemy, że w październiku świetlica będzie pracować w dniu 19.10.2019 r. w godzinach 10.00-16.00.

09.09.2019 r.

 

Informujemy, że we wrześniu świetlica będzie pracować w dniu 21.09.2019 r. w godzinach 9.30.00-15.30.

06.08.2019 r.

 

Informujemy, że w sierpniu, biorąc pod uwagę niską deklarowaną frekwencję z uwagi na tzw. "długi weekend", świetlica nie będzie pracować w dniu 16.08.2019 r.

W zamian za to świetlica będzie pracować nie w jedną, a w dwie soboty w nadchodzącym miesiącu: 24.08.2019 r. w godzinach 9.00-17.00 oraz 31.08.2019 r. w godzinach 9.00-17.00.

02.07.2019 r.

 

Informujemy, że w lipcu świetlica będzie pracować w dniu 13.07.2019 r. w godzinach 14.00-22.00 (z uwagi na wyjście na mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie organizowany w Atlas Arenie w Łodzi, o godzinie 18.00). Jednocześnie informujemy, że w dniach 24.07-02.08.2019 r. placówka będzie pracować w godzinach 9.00-17.00.

01.07.2019 r.

 

Informujemy, że zakończył się nabór do formy pracy podwórkowej dla dzieci, które na obecnym etapie nie są predysponowane do objęcia opieką w ramach stacjonarnego trybu pracy placówki. Decyzją kierownika świetlicy w/w formą wsparcia objęte zostały te dzieci pierwotnie zrekrutowano do placówki stacjonarnej, które z uwagi na brak możliwości regularnego uczęszczania do świetlicy i/lub zalecenia psychologa nie mogły brać udziału w zajęciach w przewidzianym wcześniej zakresie. Zastosowane rozwiązanie jest pożądane z punktu widzenia prowadzonego procesu socjalizacyjnego i będzie korzystne dla wszystkich podopiecznych. Na dalszym etapie pracy placówki możliwy będzie powrót w/w dzieci do stacjonarnej świetlicy. Podpisano stosowne aneksy z rodzicami dzieci. O konkretnych terminach i formach zajęć w ramach pracy podwórkowej zainteresowani rodzice będą informowani bezpośrednio.

Jednocześnie zaktualizowany został Regulamin Projektu. Aktualna wersja znajduje się w zakładce "Rekrutacja".

25.06.2019

 

IV Łódzki Turniej Piłkarski Świetlic Środowiskowych zakończony!

 

Turniej odbył się w sobotę, 15.06.2019 r.

Udział we wspólnej zabawie brały drużyny ze świetlicy socjoterapeutycznej "Anielisko", świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni", specjalistycznej świetlicy środowiskowej "Caritas", świetlicy oratorium przy Z. O. W. "Ochronka Bałucka", świetlicy środowiskowej Oratorium, DD nr 1 oraz DD nr 13. W kategorii młodszych dzieci zwyciężył zespół Anielisko, drugie miejsce zdobył zespół Wilki Pro ze świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni". W kategorii starszych dzieci zwyciężyła drużyna Turbo Team z DD 1, przed Luxtorpedami z DD 13 i Oratoryjnym Klubem Sportowym ze świetlicy środowiskowej Oratorium. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za obecność i sportową walkę wszystkim uczestnikom! Poniżej krótka fotorelacja z turnieju. Dziękujemy autorom zdjęć: Angelice Wacławiak i Rafałowi Kaczorowskiemu - za możliwość ich publikacji.

 

Do zobaczenia następnym razem!

10.06.2019

 

Informujemy, że w czerwcu świetlica będzie nieczynna w dniu 21.06.2019 r.

W zamian za to świetlica będzie pracować w sobotę, 29.06.2019 r., w godzinach 10.00-16.00.

06.06.2019

 

Informujemy, że w czerwcu świetlica będzie pracować w dniu 15.06.2019 r. w godzinach 10.00-16.00 (zajęcia plenerowe przy okazji piłkarskiego turnieju świetlic środowiskowych przy ul. Deotymy 1).

26.04.2019

 

Informujemy, że w maju, biorąc pod uwagę niską deklarowaną frekwencję z uwagi na tzw. "długi weekend", świetlica nie będzie pracować w dniu 02.05.2019 r.

W zamian za to świetlica będzie pracować nie w jedną, a w dwie soboty w nadchodzącym miesiącu: 11.05.2019 r. w godzinach 9.00-15.00 oraz 25.05.2019 r. w godzinach 10.00-16.00.

05.04.2019

 

Informujemy, że w bieżącym miesiącu świetlica będzie pracować w sobotę 27.04.2019 r. w godzinach 10.00-16.00.

04.03.2019

 

Informujemy, że w bieżącym miesiącu świetlica będzie pracować w sobotę 16.03.2019 r. w godzinach 10.00-16.00.

 

Jednocześnie przypominamy o prowadzonym naborze do formy pracy podwórkowej (więcej szczegółów w Regulaminie dostępnym w zakładce Rekrutacja oraz w Biurze Projektu).

04.02.2019

 

Informujemy, że w okresie ferii zimowych (11.02-22.02.2019 r.) w dni robocze świetlica będzie czynna w godzinach 10.00-16.00.

Jednocześnie informujemy, że w bieżącym miesiącu świetlica będzie pracować w sobotę 23.02.2019 r. (również w godzinach 10.00-16.00).

28.01.2019

 

Informujemy, że zakończyła się podstawowa rekrutacja do świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni", prowadzona w ramach realizowanego projektu. Listy rekrutacyjne znajdują się w zakładce "Rekrutacja". Wszyscy kandydaci figurują na listach pod numerami rekrutacyjnymi, nadawanymi na etapie zgłaszania się do projektu, zgodnie z kolejnością wpływających aplikacji. Wszystkie dzieci znajdujące się na listach rankingowych zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

 

Ponadto wyniki rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, przy ulicy Broniewskiego 1a.

Dodatkowo wszyscy rodzice o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Z uwagi na mniejszą liczbę przyjętych dzieci niż liczba miejsc w placówce nadal prowadzony jest nabór uzupełniający (do wyczerpania puli miejsc).

02.01.2019

 

Informujemy, że w trakcie trwającej rekrutacji do projektu Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań, w styczniu 2019 r., świetlica przyjmuje dzieci, które były podopiecznymi placówki na dzień 31.12.2018 r. (30tka uczestników projektu Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni"). Jednocześnie informujemy, że w bieżącym miesiącu świetlica będzie pracować w sobotę 19.01.2019 r. (w godzinach 14.00-20.00).

20.12.2018

 

Informujemy, że aktualnie prowadzony jest nabór dzieci chętnych do uczęszczania na zajęcia świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni" w placówce stacjonarnej. Szczegółowy opis procesu rekrutacji zawarty w regulaminie projektu oraz formularz karty zgłoszenia znajdują się w zakładce "Rekrutacja". W razie pytań i wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.

 

Przewidujemy uruchomienie dwóch grup wiekowych: dla dzieci w wieku 6-9 lat oraz dla dzieci w wieku 11-15 lat.

W okresie wakacyjnym placówka będzie otwarta w godzinach 10.00-18.00 w dni robocze oraz w godzinach 9.00-17.00 w jedną sobotę w miesiącu, natomiast w trakcie roku szkolnego w godzinach 12.00-18.00 w dni robocze oraz w godzinach 10.00-16.00 w jedną sobotę w miesiącu.

 

Świetlica zapewni przebywającym w niej dzieciom m. in.: pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego (koła zainteresowań), wyjścia do kina/teatru (przynajmniej raz w miesiącu), codziennie ciepły posiłek (obiad), indywidualną opiekę psychologa przez cały okres realizacji projektu.

 

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia przewidzianych w świetlicy jest całkowicie bezpłatne (dotyczy to także zorganizowanych, biletowanych wyjść).

Swoje działanie placówka będzie kierować do dzieci ze środowisk wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie do dzieci, żyjących w trudnych warunkach materialno-bytowych.

 

12.12.2018

 

Centrum Służby Rodzinie ma przyjemność poinformować o podpisaniu umowy na realizację projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań. Umowa została zawarta w dniu 12.12.2018 r.

Ruszamy!

Oferty pracy, zapytania ofertowe i inne

Zapytanie ofertowe nr 1/12/18/9.2.2 z dn. 21.12.2018 r.

Ogłoszenie nr 1/01/19/9.2.2 z dn. 14.01.2019 r.

Ogłoszenie nr 2/01/19/9.2.2 z dn. 14.01.2019 r.

Ogłoszenie nr 1/02/19/9.2.2 z dn. 08.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 1/07/19/9.2.2 z dn. 03.07.2019 r.

Ogłoszenie nr 2/07/19/9.2.2 z dn. 03.07.2019 r.

Ogłoszenie nr 3/07/19/9.2.2 z dn. 15.07.2019 r.

Ogłoszenie nr 1/10/19/9.2.2 z dn. 22.10.2019 r.

Ogłoszenie nr 1/01/20/9.2.2 z dn. 13.01.2020 r.

Ogłoszenie nr 2/01/20/9.2.2 z dn. 13.01.2020 r.

Ogłoszenie nr 1/07/20/9.2.2 z dn. 01.07.2020 r.

Ogłoszenie nr 2/07/20/9.2.2 z dn. 01.07.2020 r.

Ogłoszenie nr 1/12/20/9.2.2 z dn. 11.12.2020 r.

Ogłoszenie nr 1/01/21/9.2.2 z dn. 27.01.2021 r.

Ogłoszenie nr 1/03/21/9.2.2 z dn. 16.03.2021 r.

Ogłoszenie nr 1/07/21/9.2.2 z dn. 27.07.2021 r.

Ogłoszenie nr 1/08/21/9.2.2 z dn. 06.08.2021 r.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio:

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”.

2. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - iod@lodzkie.pl
b) w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”: iod@miir.gov.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g i h oraz i (litery h i i dotyczą projektów z obszaru zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
2) w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

5. Odbiorcą Państwa danych jest:
a) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
b) Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
c) Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
d) Beneficjent realizujący Projekt - Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowania

Biuro Projektu:

 

ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

tel: 530 960 993

email: szczepanski@csr.org.pl


Partnerzy