CSR - Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - zdolni i zdalni - Projekty - Projekty 

CSR - Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - zdolni i zdalni

  • O projekcie
  • Cel projektu
  • Aktualności
  • Do pobrania
  • Ogłoszenia
  • Informacja dla kandydatów na Uczestnika i dla Uczestnika Projektu
  • Kontakt

W ramach projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” - zdolni i zdalni. Rozszerzenie i kontynuacja działalności, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (przy ulicy Broniewskiego 1a) jest prowadzona placówka wsparcia dziennego, działająca na zasadzie świetlicy środowiskowej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą ASPPiK Adam Szczepański Projekty: Pomysły i Kreatywność.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie: 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

 

Działalność świetlicy współfinansowana jest również ze środków budżetu Miasta Łodzi w ramach dofinansowania zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica Środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni”, ul. Broniewskiego 1a)

Świetlica (dla 30 dzieci w wieku 6-15 lat) prowadzi działalność od lipca 2016 roku (w ramach niniejszego projektu działalność świetlicy jest przewidziana od lipca 2021 roku).

 

W ramach działalności świetlicy rozwijane są następujące kompetencje kluczowe podopiecznych:

 

1)kompetencje cyfrowe

2)kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

3)kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

4)kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

5)kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

6)kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

 

Wychowawcy nie ograniczają się jednak do w/w kompetencji, ale w miarę możliwości skupiają się także na pracy w tych obszarach, w których dane dziecko najbardziej potrzebuje wsparcia.

Świetlica zapewnia przebywającym w niej dzieciom m. in.: pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego (koła zainteresowań), zajęcia indywidualne wyrównujące braki edukacyjne, zajęcia informatyczne, zajęcia sportowe, zajęcia z przedsiębiorczości, wyjścia do kina/teatru/innych miejsc kultury i rozrywki (przynajmniej raz w miesiącu), codzienny ciepły posiłek, czy indywidualną opiekę psychologa przez cały okres realizacji projektu. Przy tego rodzaju wsparciu Centrum Służby Rodzinie zamierza pełnić rolę uzupełniającą dla działań szkoły, np. we współpracy z pedagogiem szkolnym, co pozwoliłoby na osiągnięcie możliwie wysokiej skuteczności działań korekcyjno-kompensacyjnych względem danego dziecka.

 

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia przewidzianych w świetlicy jest całkowicie bezpłatne (dotyczy to także zorganizowanych, biletowanych wyjść).

Swoje działanie placówka kieruje do dzieci ze środowisk wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie do dzieci, żyjących w trudnych warunkach materialno-bytowych.

Celem projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” - zdolni i zdalni. Rozszerzenie i kontynuacja działalności jest dalsze prowadzenie opiekuńczo wychowawczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-15 lat, zagrożonych ubóstwem oraz ekskluzją społeczną, z terenu powiatu m. Łódź oraz rozszerzenie dotychczas oferowanego wsparcia poprzez:

1) utworzenie, doposażenie i prowadzenie pracowni komputerowej

2) zwiększenie ilości realizowanych kompetencji kluczowych

3) wprowadzenie modułu "Akademia Przedsiębiorczości"

 

Poprawi to dostęp do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie. Centrum Służby Rodzinie planuje nie tylko utrzymać placówkę przez wymagany czas w i po projekcie, ale chce by na trwałe stała się ona ważnym punktem na mapie rewitalizacji społecznej Łodzi.

 

CSR ma zamiar prowadzić zajęcia socjalizacyjne w szerokim zakresie: poprzez indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone w świetlicy, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, zajęcia informatyczne, sportowe, zajęcia z przedsiębiorczości oraz prowadzenie kół zainteresowań rozwijających naturalne talenty i predyspozycje dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie.

 

Termin realizacji projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” - zdolni i zdalni. Rozszerzenie i kontynuacja działalności: 01.07.2021 - 30.11.2023

Wartość projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” - zdolni i zdalni. Rozszerzenie i kontynuacja działalności: 867 152,50 zł

Kwota dofinansowania projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” - zdolni i zdalni. Rozszerzenie i kontynuacja działalności: 812 252,50 zł

 

Wartość zadania publicznego Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica Środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni”, ul. Broniewskiego 1a) na lata 2021-2023: 114 957,00 zł; w tym na rok 2021: 38 319,00 zł

Kwota przyznanego dofinansowania zadania publicznego Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica Środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni”, ul. Broniewskiego 1a) na lata 2021-2023: 85 337,00 zł; w tym na rok 2023: 28 459,00 zł

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

30.11.2023 r.

Informujemy o utrzymaniu w mocy zapisów do świetlicy, dokonanych w trakcie realizacji projektu, w związku z jego zakończeniem. Podopieczni zapisani do świetlicy w trakcie realizacji projektu nadal będą traktowani jako podopieczni placówki i nadal będą figurować na listach świetlicy z możliwością nieodpłatnego korzystania ze wsparcia świadczonego w placówce. W 2024 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja zapisów w placówce: do tego czasu w mocy pozostaje dotychczasowa lista podopiecznych (jednocześnie dziecko może w każdej chwili zostać usunięte z w/w listy przed aktualizacją zapisów na wniosek rodzica/opiekuna prawnego - w takich przypadkach zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z kierownikiem świetlicy).

 

02.11.2023 r.

Informujemy, że w listopadzie świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00.

Jednocześnie informujemy, że w listopadzie świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 04.11.2023 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

02.10.2023 r.

Informujemy, że w październiku świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00.

Jednocześnie informujemy, że w październiku świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 07.10.2023 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

31.08.2023 r.

Informujemy, że we wrześniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00, za wyjątkiem 01.09, kiedy placówka będzie pracować w godzinach 09.00-15.00.

Jednocześnie informujemy, że we wrześniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 16.09.2023 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

02.08.2023 r.

Informujemy, że w sierpniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 09.00-17.00.

Jednocześnie informujemy, że w sierpniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 12.08.2023 r., w godzinach 09.00-17.00.

W dniu 14.08 placówka będzie nieczynna.

 

05.07.2023 r.

Informujemy, że w lipcu świetlica pracuje w dni robocze w godzinach 09.00-17.00.

Jednocześnie informujemy, że w lipcu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 15.07.2023 r., w godzinach 09.00-17.00.

 

16.06.2023 r.

Mała errata odnośnie czerwcowych dni i godzin pracy: informujemy, że w czerwcu świetlica ostatecznie będzie pracować w sobotę nie jak pierwotnie planowano w dniu 17.06.2023 r., a w dniu 24.06.2023 r., w godzinach 09.00-15.00.

Dodatkowo informujemy, że w dniach: 29 oraz 30.06 świetlica będzie pracować w godzinach 09.00-15.00.

 

01.06.2023 r.

Informujemy, że w czerwcu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00.

Jednocześnie informujemy, że w czerwcu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 17.06.2023 r., w godzinach 09.00-15.00.

W dniu 09.06 placówka będzie nieczynna.

 

28.04.2023 r.

Informujemy, że w maju świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00.

Jednocześnie informujemy, że w maju świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 13.05.2023 r., w godzinach 09.00-15.00.

W dniu 02.05 placówka będzie nieczynna.

 

04.04.2023 r.

Informujemy, że w kwietniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00, za wyjątkiem 06.04 i 11.04, kiedy placówka będzie pracować w godzinach 09.00-15.00.

Jednocześnie informujemy, że w kwietniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 15.04.2023 r., w godzinach 09.00-15.00.

W dniu 07.04 placówka będzie nieczynna.

 

06.03.2023 r.

Informujemy, że w marcu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00.

Jednocześnie informujemy, że w marcu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 18.03.2023 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

06.02.2023 r.

Informujemy, że w lutym świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00.

Jednocześnie informujemy, że w lutym świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 25.02.2023 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

02.01.2023 r.

Informujemy, że w styczniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00, za wyjątkiem okresu ferii zimowych (16-27.01), kiedy placówka będzie pracować w godzinach 09.00-15.00.

Jednocześnie informujemy, że w styczniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 28.01.2023 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

01.12.2022 r.

Informujemy, że w grudniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00, za wyjątkiem dni 27-30.12, kiedy placówka będzie pracować w godzinach 09.00-15.00.

Jednocześnie informujemy, że w grudniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 03.12.2022 r., w godzinach 09.00-15.00.

W dniu 23.12 placówka będzie nieczynna.

 

02.11.2022 r.

Informujemy, że w listopadzie świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00. 

Jednocześnie informujemy, że w listopadzie świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 05.11.2022 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

26.10.2022 r.

Informujemy, że w poniedziałek 31.10, z uwagi dzień wolny od zajęć szkolnych, świetlica będzie pracować w godzinach 09.00-15.00.

 

12.10.2022 r.

Informujemy, że w piątek 14.10, z uwagi dzień wolny od zajęć szkolnych z tytułu Dnia Edukacji Narodowej, świetlica będzie pracować w godzinach 09.00-15.00.

 

03.10.2022 r.

Informujemy, że w październiku świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00. 

Jednocześnie informujemy, że w październiku świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 15.10.2022 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

01.09.2022 r.

Informujemy, że we wrześniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00. 

Jednocześnie informujemy, że we wrześniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 03.09.2022 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

03.08.2022 r.

Informujemy, że w sierpniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 27.08.2022 r., w godzinach 09.00-17.00.

 

01.07.2022 r.

Informujemy, że w lipcu i sierpniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 09.00-17.00. 

Jednocześnie informujemy, że w lipcu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 16.07.2022 r., w godzinach 09.00-17.00.

 

01.06.2022 r.

Informujemy, że w czerwcu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00. 

Jednocześnie informujemy, że w czerwcu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 25.06.2022 r., w godzinach 09.00-15.00.

W dniu 16.06 placówka będzie nieczynna.

 

29.04.2022 r.

Informujemy, że w maju świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00. 

Jednocześnie informujemy, że w maju świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 21.05.2022 r., w godzinach 09.00-15.00.

W dniu 02.05 placówka będzie nieczynna.

 

04.04.2022 r.

Informujemy, że w kwietniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00, za wyjątkiem dni 14.04 i 19.04, kiedy placówka będzie pracować w godzinach 09.00-15.00.

Jednocześnie informujemy, że w kwietniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 23.04.2022 r., w godzinach 09.00-15.00.

W dniu 15.04 placówka będzie nieczynna.

 

02.03.2022 r.

Informujemy, że w marcu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00.

Jednocześnie informujemy, że w marcu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 12.03.2022 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

01.02.2022 r.

Informujemy, że w lutym świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00, za wyjątkiem dnia 21.02, kiedy placówka będzie pracować w godzinach 11.00-19.00.

Jednocześnie informujemy, że w lutym świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 26.02.2022 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

03.01.2022 r.

Informujemy, że w styczniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00.

Jednocześnie informujemy, że w styczniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 22.01.2022 r., w godzinach 09.00-15.00.

W dniu 07.01 placówka będzie nieczynna.

 

02.12.2021 r.

Informujemy, że w grudniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00, za wyjątkiem dnia 23.12, kiedy placówka będzie pracować w godzinach 12.00-18.00 oraz dni: 27-31.12, kiedy placówka będzie pracować w godzinach 09.00-15.00.

Jednocześnie informujemy, że w grudniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 04.12.2021 r., w godzinach 09.00-15.00.

W dniu 24.12 placówka będzie nieczynna.

 

02.11.2021 r.

Informujemy, że w listopadzie świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00, za wyjątkiem dnia 12.11, kiedy placówka będzie pracować w godzinach 12.00-18.00.

Jednocześnie informujemy, że w listopadzie świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 20.11.2021 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

01.10.2021 r.

Informujemy, że w październiku świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-20.00.

Jednocześnie informujemy, że w październiku świetlica będzie pracować w soboty: 02.10.2021 r. oraz 16.10.2021 r., każdorazowo w godzinach 09.00-15.00.

 

01.09.2021 r.

Informujemy, że we wrześniu świetlica będzie pracować w dni robocze w godzinach 12.00-18.00.

Jednocześnie informujemy, że we wrześniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 11.09.2021 r., w godzinach 09.00-15.00.

 

25.08.2021 r.

Informujemy o przedłużeniu przyjmowania ofert w ramach ogłoszenia nr 1/08/21/9.2.2/P z dnia 06.08.2021 r. do dnia 01.09.2021 r. włącznie.

 

02.08.2021 r.

Informujemy, że w sierpniu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 28.08.2021 r., w godzinach 09.00-17.00.

Jednocześnie informujemy, że w sierpniu także w dniu robocze świetlica będzie pracować w godzinach 09.00-17.00.

 

02.07.2021 r.

Informujemy, że w lipcu świetlica będzie pracować w sobotę, w dniu 10.07.2021 r., w godzinach 09.00-17.00.

Jednocześnie informujemy o prowadzeniu naboru uzupełniającego do placówki. Szczegółowy opis procesu rekrutacji zawarty w regulaminie projektu oraz formularz karty zgłoszenia znajdują się w zakładce "Rekrutacja". W razie pytań i wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.

 

30.06.2021 r.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że kontynuując działalność placówki, od lipca 2021 r. rozpoczynamy jednocześnie realizację nowego projektu: Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” - zdolni i zdalni. Rozszerzenie i kontynuacja działalności.

Przy tej okazji informujemy, że z uwagi na chęć lepszego dopasowania godzin pracy do potrzeb rodziców uczęszczających do nas dzieci, w lipcu 2021 r. świetlica będzie funkcjonować w godzinach 09.00-17.00.

Oferty pracy, zapytania ofertowe i inne

Zapytanie ofertowe nr 1/06/21/9.2.2/P z dn. 20.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/04/22/9.2.2/P z dn. 22.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/09/23/9.2.2/P z dn. 24.08.2023 r.

Ogłoszenie nr 1/06/21/9.2.2/P z dn. 22.06.2021 r.

Ogłoszenie nr 1/08/21/9.2.2/P z dn. 06.08.2021 r.

Ogłoszenie nr 2/08/21/9.2.2/P z dn. 09.08.2021 r.

Ogłoszenie nr 3/08/21/9.2.2/P z dn. 09.08.2021 r.

Ogłoszenie nr 4/08/21/9.2.2/P z dn. 09.08.2021 r.

Ogłoszenie nr 1/12/21/9.2.2/P z dn. 07.12.2021 r.

Ogłoszenie nr 1/01/22/9.2.2/P z dn. 05.01.2022 r.

Ogłoszenie nr 2/01/22/9.2.2/P z dn. 21.01.2022 r.

Ogłoszenie nr 1/08/22/9.2.2/P z dn. 04.08.2022 r.

Ogłoszenie nr 2/08/22/9.2.2/P z dn. 05.08.2022 r.

Ogłoszenie nr 3/08/22/9.2.2/P z dn. 17.08.2022 r.

Ogłoszenie nr 1/03/23/9.2.2/P z dn. 15.03.2023 r.

Ogłoszenie nr 1/09/23/9.2.2/P z dn. 10.09.2023 r.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio:

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”.

2. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - iod@lodzkie.pl
b) w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”: iod@miir.gov.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g i h oraz i (litery h i i dotyczą projektów z obszaru zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
2) w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

5. Odbiorcą Państwa danych jest:
a) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
b) Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
c) Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
d) Beneficjent realizujący Projekt - Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź oraz partner współrealizujący projekt: ASPPiK Adam Szczepański Projekty: Pomysły i Kreatywność, ul. Maratońska 33/4, 94-102 Łódź.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowania

Biuro Projektu:

 

ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

tel: 739 908 110

email: szczepanski@csr.org.pl lub szczepanski@asppik.com.pl

 

Kontakt telefoniczny bezpośrednio do placówki wsparcia dziennego: 605 191 161


Partnerzy